افزايش اشتغال غيررسمي و موقت

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- مشاغل غيرپايدار در حال حاضر بيشتر از مشاغل پايدار است و اش//تغال غيررس//مي و موقت افزايش يافته است. در همين خصوص دبيركل كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران گفت: اگر ميگوييم ماده «7» قانون كار را اصالح كنند، براي آن است كه كارگران امنيت شغلي داشته باشند در حالي كه وقتي شغلهاي دائم و پايدار معرفي نشوند به گسترش بيكاري منجر ميشود. هادي ابوي در ادامه بيان كرد: هر دولتي كه ميخواهد سر كار بيايد، بايد محكم و قاطع جلوي سوءاستفادهها را بگيرد و با فساد اداري و رانتخواري مقابله كند.

وي اظهار كرد: امروز خيلي از توليدكنندهها ميتوانند سرمايههايشان را در بانك بگذارند و سودش را بگيرند و دغدغه توليد نداشته باشند ولي همت ميكنند كه در شرايط نبود نقدينگي و با وجود فشارهاي داخلي و خارجي كارخانهها را سرپا نگه ميدارند.

وي افزود: توليدكنندهاي كه با دالر هفت تومان كارخانه تاسيس كرده به محض اينكه زمينش بر خيابان قرار ميگيرد، بالفاصله به فروش كارخانه اقدام ميكند چون توليد با شرايط فعلي برايش نميصرفد و از عهده ماليات و هزينه سنگين آب و برق برنميآيد در حالي كه اگر دولت اين توليدكننده كه سرمايهاش را در جهت توليد مملكت به كار گرفته حمايت كند، هم توليدكننده آسودهخاطر ميشود و هم توليد نميخوابد.

دبيركل كانون عالي انجمنهاي صنف//ي كارگران ادامه داد: وقتي با كارگران قرارداد موقت ميبنديم، انگيزه كار و آينده شغلي آنها را از بين ميبريم و نداشتن امنيت شغلي كارگر خود باعث بيكاري ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.