وعدهافزايشحقوقمستمريبگيرانتاميناجتماعي

Jahan e-Sanat - - News -

باشگاهخبرنگاران-به نظر ميرسد افزايش مستمري بازنشستگان و مستمريبگيرانسازمانتاميناجتماعيدرسال69 ازنرختورموافزايش حقوق شاغالن بيشتر خواهد بود. در همين رابطه مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه افزايش مستمري بازنشستگان و مستمريبگيران تامين اجتماعي از ارديبهش//تماه اعمال ميش//ود، گفت: همچنين در سالجاري حداقل يك و نيم برابر اعزام بازنشستگان و مستمريبگيران اين سازمان به مشهد مقدس در قالب طرح كرامت رضوي افزايش مييابد.

تقي نوربخش اظهار داش//ت: طي چهار س//ال گذش//ته نرخ افزايش مستمري بازنشستگان و مستمريبگيران اين سازمان بيش از نرخ تورم پرداخت شده است.

وي با اشاره به بخش درمان سازمان تامين اجتماعي و تحوالت در اين حوزهدرسالجارياظهارداشت:درسال69 شاهدافتتاحچهاربيمارستان بزرگ تامين اجتماعي در كشور هستيم.

نوربخشبااشارهبهراهاندازي008 تختجديددرتهرانتوسطسازمان تامين اجتماعي گفت: بيمارستانهاي تامين اجتماعي در شهرهاي اهواز، ايالم، آبادان و دزفول، امسال مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد.

وي گفت: در سال گذشته 9200 ميليارد تومان از بدهيهاي دولت به سازمان تامين اجتماعي پرداخت شد و همچنين شش هزار ميليارد تومان از اموال بيمهشدگان با مصوبه دولت به داراييهاي بيمهشدگان و بازنشستگان اضافه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.