پايان سیوپنجمين جشنواره جهاني فيلم فجر؛ »خانه« رکورددار جوایز

Jahan e-Sanat - - News - يادبود

برگزيدگانبخشهايمختلف در ادامه مراسم داوران بخش نت پك )شبكه ترويج س//ينماي آسيا( كه براي نخستين بار در جشنواره فيلم فجر برگزيدهاي را انتخاب ميكنند به جايگاه آمدند.

آن دم//ي گروئ//ه يك//ي از داوران اين بخش برگزيده را معرفي كرد. اصغر يوسفينژاد كارگردان فيلم آئو )خانه( جايزه را به خانه برد.

همزمان هوش//نگ گلمكاني يك//ي ديگر از داوران بخش نت پك گفت: »نت پك يا ش//بكه ارتقاي س//ينماي آسيا 20 س//ال پيش توسط بخشخصوصي، منتقدان فيلم و روزنامهنويسان تاسيس شد.«

او ادامه داد: »نت پك در جشنوارههاي جهاني هيات داوران س//هنفرهاي را معرفي ميكند تا به يكي از فيلمهاي آسيايي جايزه بدهد و ترجيح دارد فيلم اول يا دوم سينماگران باشد.« بخشبينالمذاهب در ادامه اين مراسم داوران بخش بينالمذاهب بر جايگاه رفتند و حجتاهلل ايوبي يكي از داوران اين بخش جاي//زه برگزيده را به فيلم »چاقو در آب پاك« س//اخته كارگ//ردان چيني وانگ ژابو اهدا كرد. جلوهگاهشرق پس از آن هيات داوران بخش جلوهگاه شرق )بهترينفيلمهايآسيايي(جايزهتنديسبهترين فيلم كوتاه آسيا را به آرين وزيردفتري از ايران براي فيلم »هنوز نه« دادند كه در سالن حضور نداشت و مجي//د برزگري تهيهكننده فيلم به جاي او به جايگاه رفت و جايزه را گرفت.

درادامهمراسمجايزهتنديسبهترينكارگردان آسيايي به شهربانو سادات براي فيلم »گرگ و بره« محصول مشترك افغانستان، دانمارك، فرانسه و سوئد اعطا شد. همچنين تنديس بهترين فيلم بلند آسيايي را كمال تبريزي )يكي از داوران اين بخش( به ثابت كورمانبكوف براي فيلم بازآمده از قزاقستان به خانه برد.

رضا كيانيان پيش از اعطاي اين جايزه گفت: »همه مشكالت دنيا از بياخالقي است.«

او س//پس از محمدج//واد ظري//ف وزير امور خارجه، رضا صالحياميري وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و محمدمهدي حيدريان رييس سازمان سينمايي خواست در جايگاه بيايند.

كيانيان در ادامه از ظريف خواست به عنوان كس//ي كه غرور مردم ايران را ترميم كرد، جايزه محمد امين را براي بازتاب ارزشهاي انس//اني و كرامت اخالقي به مظفر حسينخانيهزواره براي فيلم بابايي از ايران تقديم كند.

محمدجواد ظريف به همراه همس//ر خود در اين مراسم شركت داشت.

جايزه محمد امين )جايزه اخالق جش//نواره بينالمل//ل( با حض//ور محمد ج//واد ظريف و سيدرضا صالحياميري و رضا كيانيان به مظفر حسينخانيهزواره براي فيلم بابايي اهدا شد.

بخش سينماي سعادت )مسابقه بينالملل( جش//نواره فيلم فج//ر در اين دوره ميزبان 55 فيلم بود. جايزه ويژه هيات داوران براي بهترين دستاورد هنري به فيلمبردار و كارگردان هنري فيلم آقاي بيدردسر جين، جينگ ژو و وانگ تو محصول مشترك چين و فرانسه اعطا شد. در غيبت آنها تهيهكننده فرانسوي فيلم جايزه را دريافت كرد.

فاطمهمعتمدآريانيزدراينمراسمباخيرمقدم به وزراي حاضر در س//الن گف//ت: »اميدوارم ما هفت نفر داوران اين بخش در قضاوت خود بيراه نرفته باشيم.«

رس//ول صدرعاملي )ديگ//ر داور اين بخش( سيمرغ سيمين بهترين بازيگر مرد را به استفان دنوليوبوف براي فيلم »گلوري« از بلغارستان اعطا كرد كه در سالن حضور نداشت.

مياكوهارادا )از داوران اين بخش( نيز سيمرغ سيمين بهترين بازيگر زن را به مارگتا گوشوا براي

نقي سيفجمالي، بازيگر قديمي سينما، تئاتر و تلويزيون صبح روز پنجشنبه )هفتم ارديبهشت( در حالي كه باران نسبتا شديدي ميباريد، با حضور جمعي از هنرمندان سينما و تئاتر از محل تاالر وحدت به سمت آرامگاه ابدي و خاكسپاري در كنار مرحوم »مرتضي مسجدجامعي« - بازيگر قديمي گروه كوچ - بدرقه شد.

در اين مراسم هنرمنداني از جمله پرويز پرستويي، ماني حقيقي، فرهاد اصالني، مائده طهماسبي، ايرج راد، اصغر همت، حميدرضا نعيمي، جليل فرجاد، بهزاد فراهاني، اتابك نادري، بهنام تش//كر، علي بيغم، علي زارعي، قطبالدين صادقي، ش//كرخدا گودرزي، اميركاوه آهنينجان، ش//يوا ابراهيمي و مديراني همچ//ون علي مرادخاني )مع//اون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اس//المي(، پيمان شريعتي )معاون اجرايي اداره كل هنرهاي نمايشي و مدير تئاتر شهر( و شهرام كرمي حضور داشتند.

در ابتداي اين مراسم اصغر همت كه اجراي آن را برعهده داش//ت، بيان كرد: 59» سالگي براي يك هنرمند، جواني و تازه زماني است كه او ميخواهد از اندوختههايش بهره ببرد. نقي عزيز ما هم از جمله اين افراد بود و تازه به جنبوجوش افت//اده ب//ود، به همين دليل از دس//ت دادنش براي همه ما تاسفبار است.«

حميدرضا نعيمي كه مرحوم سيفجمالي در نمايشهاي ترور و سقراط او بازي كرده بود نيز در سخناني با اشاره به اينكه بازي در فيلم »گلوري« داد كه او هم در س//الن نبود و با پيامي ويديويي تشكر كرد.

سيمرغ سيمين بهترين فيلمنامه هم به اصغر يوسفينژاد براي فيلم ائو )خانه( رسيد.

سيمرغسيمينبهترينكارگردانينيزبهايوان دي گائونا از كلمبيا براي فيلم »گناهكاران« رسيد كه در سالن حضور نداشت و با پيامي تصويري از دريافت جايزه تشكر كرد.

در ادامه محمدمهدي حيدريان براي اعطاي سيمرغ زرين جشنواره به داوران پيوست. پيش از اعط//اي اين جاي//زه معتمدآريا گفت: از ميان 15 فيل//م بلن//د و 24 فيلم كوتاه م//ا داوران را ش//گفت زده كرد و آن فيل//م ائو )خانه( از اصغر يوسفينژاد بود.

اين مراس//م كه با تاخير يكساعته در تاالر وحدت آغاز ش//د، س//خنراني مفصلي نداشت و تنها رضا ميركريمي در سخناني كوتاه از حضار، وزرا و مهمانان تشكر كرد و جشنواره را پايگاهي براي هنرمندان و سينماگراني دانست كه به صلح ميانديشند.

مراسم اختتاميه جشنواره جهاني فيلم فجر با برگزاري موسيقي زنده پيش از آغاز و همزمان با اعطاي جوايز همراه بود. اشكان خطيبي اجراي مراسم را برعهده داشت و محمدرضا عباسيان و محمد حميدي مقدم كارگرداني اين مراس//م را برعهده داشتند. همچنين با آنكه از پيش گفته شده بود علي زندوكيلي در اين مراسم زنده برنامه اجرا ميكند، بعد از پايان رسمي اختتاميه و در حالي كه ش//ماري از حضار ت//االر را ترك كرده بودند خطيبي از بقيه مهمانان خواست بمانند و شگفتزده شوند. معموال وقتي از بين ما ايرانيان فردي ميميرد، عزيز ميشود، گفت: اما واقعا نقي سيفجمالي با مرگش عزيز نشد بلكه زيبا شد و حتي مرگش براي ما بركت داشت. وي گفت: اتفاقي كه با مرگ او براي من افتاد اين بود كه تصميم گرفته بودم چند تن از دوستانم را براي مدتي نبينم چون فكر ميكردم آنها كه فعال هستند ولي او رفت و با مرگش گفت كه اينقدر روي بودنها حساب نكنيم.

نعيم//ي ادامه داد: »آقاي س//يفجمالي خودش را مالك هزينههايامسالكمترازسالگذشتهبود پ//س از پاي//ان مراس//م اختتاميه س//ي و پنجمين جشنواره جهاني فيلم فجر، سيدرضا صالحياميري وزير فرهنگ و ارش//اد اسالمي ب//ه همراه محمدمه//دي حيدريان، حجتاهلل ايوبي رييس سازمان سابق سازمان سينمايي، س//يدرضا ميركريم//ي دبير س//ي و پنجمين جشنواره فيلم فجر در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: »امسال جشنواره جهاني فيلم فجر باشكوهتر، باكيفيتتر و باقدرتتر از سالهاي گذش//ته برگزار شد. آقاي ميركريمي و تيم او زحمت زيادي كشيدند، همچنين محمدمهدي حيدريان رييس س//ازمان سينمايي و پيشتر از او حج//تاهلل ايوبي نيز زحمت زيادي براي برگزاري چنين جشنوارهاي كشيدند تا بتوانند جش//نوارهاي درخور ش//ان جمهوري اسالمي ايران برگزار كنند.«

او اضافه كرد: »امسال جايزه »محمد امين« كه جايزه اخالق است اهدا شد كه پيام مهمي دارد. ما در منطقهاي هستيم كه آشوب، جنگ و نزاع بسياري آن را فرا گرفته اما ما در فضاي امن نداي صلح و آشتي و برابري و انسانيت به دنيا صادر ميكنيم و هيچ رس//انهاي به اندازه سينما نميتواند اين پيام انساني و اخالقي ايران را به دنيا برساند.«

صالحيامي//ري در ادامه بي//ان كرد: »فكر ميكنم امسال با حضور 63 كشور و با حضور 350 مهمان خارجي در بهترين شرايط ممكن با دقت نظر درست و داوري خوب اين جشنواره برگزار ش//د. هزينههاي برگ//زاري اين رويداد فرهنگي هم نه تنها از س//ال گذش//ته بيشتر زميني كه روي آن راه ميرفت نميدانست. او رسم عاشقي را به خوبي به جا ميآورد و هيچگاه از اسامي هنرمندان بزرگي چون پرويز پرستويي كه با آنها آشنايي داشت وام نميگرفت بلكه از آنها به سهم عاشقي اسم ميبرد. دلم براي آوازهايش تنگ شده است.«

به//زاد فراهاني هم در س//خناني بيان ك//رد: »من براي نخس//تينبار است كه جامعه تئاتري را متحد و دلبسته دور هم ميبينم. نقي س//يفجمالي عضو اصلي گ//روه كوچ و از نبوده بلكه كمتر بوده است.«

او در بخ//ش ديگ//ري از صحبتهايش به صرفهجويي در هزينهها توسط رضا ميركريمي اش//اره ك//رد و توضي//ح داد: »از خالقيتهاي ميركريم//ي ميت//وان ب//ه انتق//ال مهمانان و هتلهاي آنان به مناطق پايين شهر اشاره كرد كه با اين كار واقعيت تهران را به آنها نشان داد و كاري كرد كه مردم بتوانند با مهمانان خارجي و مهمانان خارجي با مردم ايران ارتباط بگيرند. اين جشنواره به لحاظ هزينه كمتر و به لحاظ كيفيت باالتر از گذشته انجام شد.«

وزير فرهنگ و ارش//اد اسالمي عنوان كرد: »ضريب تاثيرگذاري جش//نواره امس//ال زياد بوده اس//ت، اهداي جايزه اخالق هم اين پيام را دارد كه جمهوري اس//المي ايران پرچمدار اخالق است.«

او در ادام//ه درب//اره باقي ماندن س//يدرضا ميركريم//ي به عنوان دبير جش//نواره جهاني فيلم فجر بيان كرد: »ميركريمي از سرمايههاي سينماي ايران اس//ت و نيازي به ابقا ندارد. او منش//اء خير زيادي بوده و همچنان اس//ت و با محمدمه//دي حيدريان هم//كاري خواهد داشت.«

صالحياميري ادامه داد: »سينما در اختيار صاحبان سينماس//ت. ميركريمي از نيروهاي مهم سينماي ايران است و تيمي كه با او كار ميكنند از بزرگان س//ينماي ايران هس//تند. وظيف//ه وزارت فرهن//گ و ارش//اد اس//المي، پشتيباني و حمايت اس//ت و تالش ميكنيم اين عزيزان در عرصههاي داخلي و بينالمللي بدرخشند. براي برگزاري جشنوارههاي داخلي و خارجي 13 ميليارد تومان در نظر گرفته بوديم كه حاال بايد ببينيم چقدر صرف جشنواره فيلم فجر شده است.«

»آشغالهاي دوست نداشتني« مسير پروانه نمايش را طي نكرده بود.

در ادام//ه س//خنان وزير فرهنگ و ارش//اد اسالمي، محمدمهدي حيدريان درباره بودجه هزينه شده براي برگزاري جشنواره جهاني فيلم فج//ر گفت: »در نظرگيري بودجه بدون اينكه بدانيم هدفمان چه بوده است نتيجه درستي نخواهد داشت. بايد بدانيم چه برنامهاي داشتيم و براي آن چه هزينههايي كردهايم، هزينههايي ك//ه كردهايم درس//ت بوده يا ن//ه. هزينهها با مديري//ت خوب رض//ا ميركريمي انجام ش//د حتي گاهي با خس//ت هزينه ميكرد. هميشه فكر ميكنيم ك//ه بايد از مهمانان خارجي در هتلهاي بااليش//هر پذيرايي كنيم اما آوردن آنها به بافت س//نتي كشور باعث شد با مظاهر مربوط به تمدن ما آشنا شوند. هزينههايي كه شد بسيار برآيند مناسبي داشت.«

حيدري//ان عنوان ك//رد: »ب//راي برگزاري جش//نوارههاي داخلي و خارجي 13 ميليارد تومان در نظر گرفته بوديم كه حاال بايد ببينيم چقدر صرف جشنواره فيلم فجر شده است.«

سيدرضا ميركريمي درباره حضور نداشتن فيلم »آشغالهاي دوستنداشتني« در جشنواره گفت: »فيلمهاي ايراني بايد مسير پروانه نمايش را طي كنند تا بتوانند وارد جشنواره شوند. اين فيلم، اين مس//ير را ط//ي نكرده بود و من هم دوس//ت دارم اولينبار كه اين فيلم مجوز الزم را گرفت آن را به نمايش بگذارم.« حلقهاي بود كه بچههاي گروه را بهطور متحد دور هم جمع ميكرد.«

او گفت: »عاش//قي نقي به دليل عشقش به سوسياليسم بود. او عاشق آرمان و انديشههايش بود و مطالعاتش در اين زمينه زياد بود. ضمن اينكه مرد بزرگي بود كه هيچ چيزي را نميگفت كه خودش عمل نكند.«

فراهاني كه مرحوم سيفجمالي در تازهترين نمايشش براي اجراي عمومي در حال تمرين بود، اضافه كرد: »در همين كار آخر هم اگرچه ميدانس//تم مشكالتي دارد اما تا آخرين روز تمرين زودتر از همه ما حاضر ميشد. همچنين يادم ميآيد زماني كه مادرش فوت كرد، در تاالر سنگلج نقش سياه را بازي ميكرد و ما وقتي مادرش را دفن كرديم، همان ش//ب روي صحنه رفت و قشنگترين سياه عمرش را بازي كرد.«

او اضافه كرد: »چند روز قبل كه با او صحبت ميكردم و در بيمارستان بود، گفتم مراقب خودت باش. شكوائيههايي هم داشت. اما وقتي اين اتفاق افتاد و قرار بود كنار مرتضي او را دفن كنند، گفتند بايد پرستويي اجازه دهد و من كه به شدت موافق اين كار بودم، االن ميگويم يك نفر منتظر اوست. ما قول و قرارهايي با مسجدجامعي داشتيم و خوشا به سعادتش كه نقي سيفجمالي پيش مرتضي ميرود و ميدانم كه تنها نيست پس همين كفايت ميكند.«

همچنين اصغر همت يادآور ش//د كه امروز به مناسبت چهلمين روز درگذشت مرحوم پرويز بشردوست مراسمي در تاالر سنگلج برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.