فيلم جديد پوالنسكي به جشنواره كن رسيد

Jahan e-Sanat - - News -

رومنپوالنسكيدرحاليكهدرگيرپروندهرسواييجنسياشاست،»براساس يك داستان واقعي« آخرين ساخته اين كارگردان فرانسوي / لهستاني به همراه چهار اثر ديگر به جمع فيلمهاي جشنواره بينالمللي كن 2017 پيوست.

به گزارش »گاردين« همانطور كه پرونده بازگرداندن »رومن پوالنسكي« به آمريكا به منظور محاكمه به جرم تجاوز به دختري 31ساله در سال 1977 در جريان است، جديدترين ساخته اين فيلمساز 83 ساله با عنوان »براساس يك داستان واقعي« اولين نمايش خود را در بخش غيررقابتي فستيوال فيلم كن تجربه ميكند.

در فيلم »براساس يك داستان واقعي« كه با اقتباس از رماني با همين نام نوش//ته »دلفين دويگان« و با فيلمنامه مشترك از پوالنسكي و اليور آساياس ساخته شده، امانوئل سنيه، بازيگر فرانسوي كه پيش از اين سابقه همكاري با پوالنسكي در فيلم »ونوس در پوست خز« را دارد، در كنار اوا گرين نقشهاي اصلي را بر عهده دارند.

فيلم »براس//اس داستان واقعي« درباره يك زن رماننويس است كه اخيرا يك كتاب بسيار موفق به چاپ رسانده است. وي در مراسم امضاي كتابش با زني مرموز آشنا ميشود و در حالي كه اين دو در ابتدا رابطهاي دوستانه دارند اما پس از مدتي همه چيز تغيير ميكند و زندگي زن رماننويس در كنترل اين زن تازهوارد قرار ميگيرد. براساس اعالم برگزاركنندگان جشنواره كن ،2017 عالوه بر فيلم »براساس يك داستان واقعي«، چهار اثر ديگر نيز در بخشهاي مختلف ش//ركت داده شدند: »ميدان« به كارگرداني روبن اوستالند در بخش رقابتي نمايش داده ميش//ود و براي كس//ب نخل طال تالش ميكند. »گذر از آينده« ساخته لي روييجون در بخش نوعي نگاه ديده ميشود، »كاره «35 از اريك كاراواكا در بخش نمايش ويژه و »زومبلينيوم« با كارگرداني مشترك آرتور دو پينز و الكسيس داكورد در بخش نمايش كودك شركت دارند.

»پوالنس//كي« در س//ال 1977 به جرم تجاوز به دختري 31س//اله پس از محكوميت در دادگاه آمريكا به فرانسه كه شهروند قانوني آن محسوب ميشود، گريخت و از سال 1978 در پاريس زندگي ميكند، چراكه فرانسه يكي از معدود كشورهاي اروپايي است كه مانع استرداد شهروندان خود به آمريكا ميشود. وي در اين چند سال اخير همواره با حواشي پيرامون اتهام به تجاوز دست به گريبان بوده است و اياالت متحده نيز در تالش براي استرداد او به خاك آمريكاست.

هفتادمين جش//نواره فيلم كن از تاريخ 17 تا 28 مي 28) ارديبهشت تا 7 خرداد( در فرانسه برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.