50 ناشر از حضور در نمايشگاه كتاب تهران محرومهستند

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- س//خنگوي ش//وراي سياس//تگذاري س//يامين نمايشگاه بينالملل//ي كتاب تهران با بيان اينكه فروش كتاب غير، پرتكرارترين تخلف دوره قبل نمايش//گاه بود، گفت: امس//ال 50 ناشر از حضور در نمايشگاه كتاب محروم هستند.

همايون اميرزاده، س//خنگوي ش//وراي سياس//تگذاري سيامين نمايش//گاه بينالمللي كتاب تهران در برنامه زنده تلويزيوني »ش//هر فرنگ« از ش//بكه خبر، درباره اقدام//ات صورت گرفته براي برگزاري مطلوب اين دوره از نمايشگاه، با بيان اينكه سال گذشته دومين سالي بود كه مسير واس//پاري فعاليتهاي نمايشگاه را به صنف آغاز كرده بوديم، گفت: براي نمايشگاه سيام تالش شده بخشي از نقاط ضعف را به حداقل برسانيم و در همين راستا، در حوزه قوانين و مقررات و اصالح شيوهنامهها اصالحات جدي صورت گرفته است.

رييس هيات رسيدگي به تخلفات ناشران با بيان اينكه مبنايي در حوزه رويكردها داريم و آن تجميع و نظاممند كردن فرآيند نظارت بوده كه با همكاري خود صنف انجام ميشود، تاكيد كرد: »پربسامدترين تخلفات نمايشگاه معموال نقد كردن بنها، واگذاري غرفه به غير، فروش كتابهاي ناشران ديگر و ارائه كتابهاي فاقد مجوز است. كتابي كه اعالم وصول نداش//ته باش//د، حق عرضه ندارد و براساس قانون با اين تخلفات برخورد ميشود.«

او اعالم كرد: »امسال 50 ناشر از حضور در نمايشگاه كتاب محروم هستند كه تخلفات آنها هم در دوره گذشته عمدتا انضباطي بوده است. فروش كتاب غير، پرتكرارترين تخلف سال قبل بود.«

اميرزاده همچنين با دفاع از سياست وزارت ارشاد در حذف بنهاي كاغذي از چرخه بازار به دليل آنچه او به وجود آمدن بازار سياه براي خريد و فروش آنها ناميد، گفت: »امروز اگر شما يك برگ بن كارت كاغذي در راس//ته خيابان انقالب پيدا كرديد، من همه حرفهايم را پس ميگيرم. البته ما مدعي اين نيس//تيم ك//ه همه انحرافات را در اين مس//ير از بين بردهايم اما ميتوانم بگويم در مس//ير مبارزه با اين تخلفات، جدي هس//تيم؛ كما اينكه س//ال گذشته حدود 15 ناشر را فقط به خاطر نقد كردن بنها محكوم و از حضور در نمايشگاه امسال محروم كرديم چراكه معتقديم اين كار، داللي اس//ت. صريح بگويم؛ آن دوره كه بنهاي رايگاني كه به گروههاي غيرمرتبط با كتاب داده ميشد، تمام شد.«

او ادام//ه داد: »در بحث واس//پاري فعاليتها امروز مهمترين ركن اجرايي نمايش//گاه كتاب يعني معاونت اجرايي آن به صنف س//پرده ش//ده و فردي از ميان خود صنف نش//ر براي اين مسووليت انتخاب ش//ده است. همچنين كليه امور مربوط به تخصيص غرفه و پرداخت هزينههاي آن، به خود صنف نش//ر س//پرده ش//ده است. البته ما هم كمكش//ان ميكني//م و وظيفه نظارتي خود را انج//ام خواهيم داد و اميدواريم اعتراضات امس//ال كمتر باشد چراكه معتقديم بايد منافع جمعي را بر منافع فردي ترجيح داد.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.