تخلفانتخاباتي01 رسانهگزارششد

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- كميته اطالعرساني ستاد انتخابات كشور با صدور اطالعيهاي روند رصد و پيگيري تخلفات انتخاباتي رسانهها را تشريح و خالصه گزارشي از تخلفات ارائه كرد.

اطالعيه كميته اطالعرساني ستاد انتخابات كشور با رويكرد انتقادي نس//بت به نامتعادل و نامتوازن بودن برنامههاي آش//نايي با نامزدها در صداوس//يما نگاشته شده اس//ت. در اين متن اعالم شده كه تاكنون 61 تخلف انتخاباتي 10 رس//انه گوناگون مورد رصد قرار گرفته است. متن اطالعيه مزبور به اين شرح است:

باس//مه تعالي؛ اطالعيه كميته اطالعرساني س//تاد انتخابات كشور درخصوص روند پيگيري تخلفات انتخاباتي رس//انهها؛ نظر به اوجگيري فعاليت تبليغاتي نامزدهاي محترم انتخابات رياس//تجمهوري و نقش خطير رس//انهها در اطالعرس//اني اين روند و با عنايت به تكليف قانوني رسانههاي برخوردار از منابع عمومي درخصوص پرهيز از تبليغ له و عليه نامزدها و همچنين ضرورت ارائه فرصت اطالعرس//اني برابر به هر شش نامزد انتخابات رياستجمهوري و با توجه به رصد دقيق عملكرد رسانهها در اين زمينه در كميته اطالعرساني ستاد انتخابات كشور، به آگاهي ملت شريف ايران ميرساند؛

1-تاكنون16 موردتخلفانتخاباتي01 رسانهدركميتهاطالعرساني س//تاد انتخابات كشور رصد شده كه در مراجع ذيربط حقوقي در حال بررسيوپيگيرياست.بيشترينحجماينتخلفاتمربوطبهدوخبرگزاري از مجموعه رسانههاي برخوردار از منابع عمومي است كه روند پيگيري براي رسيدگي به اين تخلفات، در حال انجام است.

-2 با كمال تاس//ف، برنامههايي كه تحت عنوان آش//نايي با نامزدها در رس//انه ملي توليد شده و از شبكههاي مختلف راديويي و تلويزيوني صداوسيما پخش ميش//ود، رويكرد كامال متوازن و متعادلي نسبت به شش نامزد محترم نداشته و با وجود پيگيري به عمل آمده ازجمله در نامه ارسالي رييس ستاد انتخابات كشور به سازمان صداوسيما، اين روند اصالح نش//ده و كماكان، احس//اس جهتگيري و سوگيري خاص را در بيننده يا شنونده برميانگيزاند.

فلذا الزم اس//ت مس//ووالن محترم رس//انه ملي، فورا با توقف پخش اين برنامهها، نس//بت به اصالح س//ريع اين مشكل اقدام كنند. به عالوه پيگيريهاي كميته اطالعرس//اني ستاد انتخابات كشور در اين موضوع از طريق كميس//يون بررسي تبليغات انتخابات رياستجمهوري دنبال خواهد شد.

-3 به منظور استفاده از همافزايي ستادهاي مركزي تبليغات نامزدهاي محترم براي رصد عملكرد رس//انهها در اجراي مقررات قانوني مرتبط با انتخابات، در نامهاي به ستادهاي يادشده، درخواست شد موارد رسانهاي نقض قانون از س//وي رس//انهها يا ساير ستادهاي تبليغاتي را به كميته اطالعرساني ستاد انتخابات كشور ارسال فرمايند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.