مرضيه برومند نقشخوان ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-مرضيه برومند، دبير جشنواره تئاتر عروسكي در نشست خبري شانزدهمين جشنواره بينالمللي نمايش عروسكي تهران- مبارك گفت: نمايشنامهخواني »رگ و ريشه دربه دري« نوشته غالمحسين ساعدي از چهارشنبه 13 تا جمعه 15 ارديبهشتماه با حضور تعدادي از هنرمندان تئاتر در تاالر قشقايي تئاتر شهر برگزار ميشود.

گروه تئاتر »آرين« نمايشنامهخواني »رگ و ريشه در به دري« نوشته غالمحسينساعديرابهكارگردانيافسانهزمانيازچهارشنبه31 تاجمعه 15 ارديبهشتماه ساعت 18 در تاالر قشقايي برگزار ميكند.

در اين نمايشنامهخواني مرضيه برومند، ناهيد مسلمي، راضيه برومند و محمد چرمشير به عنوان نقشخوان حضور دارند. عالقهمندان ميتوانند براي تهيه بليت به سامانه تيوال مراجعه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.