دستورالعمل فعاليت های انتخاباتی در فضای مجازی کشور ابالغ شد؛ الزام تبلیغات در کانال های رسمی

Jahan e-Sanat - - News - همین اطراف

گ/روه فن/اوري- با اجرايي ش//دن طرح س//اماندهي فضاي مج//ازي و اح//راز هويت کاناله//ا، صفحات و ش//بکههاي مجازي در س//امانه شامد، مسووالن ش//ورايعالي فضاي مج//ازي و وزارت ارش//اد اس//المي تبليغ//ات کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري پيش رو را تنها در ش//بکههاي مج//ازي که در اين سامانه ثبت رسمي شدهاند مجاز ميشمارند و ميگويند در غير اين صورت فعاليت کانديداها غيرقانوني است.

از س//وي ديگ//ر مطابق با دو دس//تورالعمل ش//ورايعالي فضاي مجازي که براي تبليغات و فعالي//ت در فضاي مجازي در زمان انتخابات، به تصويب رسيده، مسووليت انتشار محتوا برعهده منتشرکننده آن است.

در آس//تانه انتخاب//ات پيش رو ب//ا توجه به گسترشکاربردشبکههاياجتماعيبرايفعاليت تبليغاتي، رعايت ضوابط و مقررات در استفاده از اين فضا، امري ضروري است.

از اي//ن رو محمود واعظ//ي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات درباره نحوه تبليغات کانديداهاي رياستجمهوري در انتخابات پيش رو در فضاي مجازي گفت: دس//تورالعملي در ش//ورايعالي فض//اي مجازي به تصويب رس//يده اس//ت که مربوط به قبل از انتخابات مجلس ميشود و اين دستورالعمل براي انتخابات رياست جمهوري نيز بايد اجرايي شود.

وي افزود: موضوع تبليغات در فضاي مجازي در حيط//ه مس//ووليت وزارت ارتباطات نبوده و کانديداها بايد طبق دس//تورالعمل شورايعالي فضاي مجازي از آن تبعيت کنند.

شورايعالي فضاي مجازي کشور در مصوبه بيس//توهفتم جلسه اين ش//ورا در اسفندماه س//ال 94 و همزمان با انتخابات دهمين دوره مجلس ش//وراي اس//المي و پنجمي//ن دوره خبرگان رهبري هفتم دستورالعمل فعاليتهاي تبليغات انتخاباتي در فضاي مجازي را تدوين و ابالغ کرد.

تاکي//د بر اين نکته ک//ه نامزدها و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه نامزدهاي ديگر در فضاي مج//ازي نبوده و تنها ميتوانند شايس//تگيهاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح کنند، از بندهاي مهم اين دستورالعمل است.

هدف از تدوين و ابالغ دستورالعمل فعاليت تبليغاتي انتخابات در فضاي مجازي، بهرهگيري از ظرفيته//ا و فرصتهاي فضاي مجازي براي ايجاد شور انتخاباتي، افزايش مشارکت مردمي در انتخابات، مقابله با تخريب و شائبهافکني عليه نامزدها اعالم شده است.

ضابطهمند کردن استفاده از فضاي مجازي و تس//ري قواني//ن و مق//ررات انتخابات//ي در بخشهاي قابل تس//ري ب//ه فضاي مجازي به اس//تناد قانون مجازات اسالمي و قانون جرائم رايانهاي و قوانين انتخاباتي از ديگر اهداف اين دستورالعمل است.

از س//وي ديگر و با توجه به روند رو به رش//د کانالها و شبکههاي اجتماعي، سي و چهارمين جلس//ه ش//ورايعالي فضاي مجازي در آذرماه سال 95 نيز به موضوع فعاليتهاي انتخاباتي در فضاي مجازي مربوط ميشد و طبق اين مصوبه مسووليت انتشار محتوا نيز برعهده منتشرکننده آن است.

از طرفی برمبناي اين دستورالعمل که از سوي مرکز ملي فضاي مجازي به وزارت ارش//اد ابالغ شده اس//ت، تمام نامزدهاي انتخابات فقط بايد در کانالها و صفحات مجوزدار و قانوني داخلي و خارجيفضايمجازيکهدرسامانهشامد)شناسه الکترونيکي محتواي ديجيتال( ثبت شده است، تبليغاتکنند.

طب//ق اين دس//تورالعمل تمام//ي صاحبان کانالهاي فضاي مجازي و خدمات مشابه آن در تلگرام و ساير شبکههاي اجتماعي فعال در کشور، که بيش از پنج هزار عضو يا دنبالکننده دارند، بايد به ثبت برسند.

بر مبناي مصوبه س//ي و چهارمين جلس//ه ش//ورايعالي فضاي مجازي تمامي ش//بکهها و کانالهاي فعال در فضاي مجازي بايد نسبت به ثبت در سامانه تعيين شده از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اقدام کنند.

درصورت عدم ثبت، فعاليت کانالها و خدمات مشابه ثبت نشده غيرقانوني است.

مرجع تش//خيص اي//ن خدمات مش//ابه، مرک//ز ملي فضاي مجازي اس//ت و اين مرکز با توجه به وظاي//ف و تکاليف خود در نظارت بر حس//ن اجراي مصوبات شورايعالي فضاي مجازي، نس//بت به رعايت اين دس//تورالعمل بايد نظارت کند.

در راس//تاي رعايت قانون مربوط به تبليغات در فضاي مجازي، عالوه بر موضوع س//اماندهي کانالهاي فضاي مجازي که مس//ووليت انتشار محتوا را بر عهده منتش//رکننده گذاشته است، موضوع ساماندهي هويت خطوط ارتباطي ثابت و سيار نيز در اين مصوبه الزامي شده است.

به گزارش مهر، شورايعالي فضاي مجازي وزارت ارتباط//ات را مکل//ف ک//رده که هويت تمام//ي خطوط تلفن ثابت و س//يار و س//اير خدمات ارتباطي را مشخص کرده و از فعاليت اشتراکهاي تلفن ثابت، سيمکارتهاي تلفن همراه و س//اير خدمات ارتباطي بدون هويت مشخص، ممانعت به عمل آورد. مطابق با مصوبه شورايعالي فضاي مجازي مسووليت برخورد با کانالها و فيلتر کردن صفحات متخلف نيز برعه//ده پليس فضاي تب//ادل اطالعات )فتا( گذاشته شده است.

چن//دي پيش يک مقام مس//وول در مرکز رس//انههاي ديجيت//ال وزارت ارش//اد گف//ت: تاکنون 6200 کانال تلگرام و نزديک به 1000 صفحه اينستاگرام در سامانه مرکز رسانههاي ديجيت//ال وزارت فرهنگ و ارش//اد اس//المي ثبتنام کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.