تلگرام اطالعات کاربران ايراني را نميفروشد!

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل تلگرام پس از فيلترينگ قابليت مکالمه صوتي رايگان تلگرام اقدام به انتش//ار بيانهاي در رابطه با تلگرام و فعاليت رقباي آن کرده اس//ت. بيشتر از سه سال است که پيامرس//ان روسي تلگرام، فعاليت خود را آغاز کرده است و توانس//ته تا امروز محبوبترين پيامرسان در ميان کاربران ايراني به دليل سهولت استفاده و امنيت باال باشد و به گفته مديرعامل، اين شرکت ميتواند تا 40 ميليون کاربر ايراني فعال را به س//مت خود جذب کند که نش//ان از موفقيت و محبوبيت باالي اين پيام رس//ان در کشور ايران دارد. پاول دروف، مديرعامل تلگ//رام در رابطه با امنيت تلگرام گفت: رقب//اي ما در تلگ//رام بزرگترين مدعيان داش//تن امنيت هستند اما در واقع شايد وارد بزرگترين پرونده کالهبرداري و تقلب در تاريخ بشريت شده باشند. همانطور که ميدانيد، ما بهتازگي تماس صوتي کدگذاريش//ده را براي پيامرسان تلگرام فعال کرديم. استفاده از تماس صوتي بسيار ساده است و با بهرهگيري از يادگيري ماشيني به مرور زمان بهبود پيدا ميکند. اين موضوع عجيب نيست اگر دولتها يا رگوالتورها )شرکتهاي اپراتور( از وجود تلگرام خوشحال نباشند. اين را ميدانم که محدود بودن دسترسي به تلگرام يا بخشهايي از آن اصال خوب نيست اما گاهي اوقات بهتر است يک سرويس ارتباط//ي را به طور کامل کنار بگذاريد تا اينکه بخواهيد با ترديد در مورد امنيتش از آن استفاده کنيد.

همچنين بايد به اين نکته اش//اره داشت که تلگرام تا به ام//روز اطالعات کاربران را به هيچ نهاد دولتي يا خصوصي در هيچ کش//وري، نفروخته است اما اين درحالي است که اطالع//ات کاربران در بهترين حالت ب//راي موارد تجاري و تبليغاتي همچ//ون بازاريابي هدفمند به فروش ميرود که باعث ناراحتي کاربران ميش//ود. اين ادع//ا که واتسآپ و اشخاص ثالث پيامهاي شما را نميخوانند يا به مکالماتتان گوش نميکنند، کامال دروغ اس//ت. واقعيت اين اس//ت که وات//سآپ، هم ميتواند به مکالماتت//ان گوش کند و هم پيامهايتان را بخواند چون قادر است به صورت نامحسوس کليدهاي کدگذاري را در 99/99 درصد از کاربرانش تغيير دهد. عالوه بر اين اشخاص ثالثي همچون گوگل يا اپل به تاريخچه پيامهاي اکثر کاربران واتسآپ دسترسي مستقيم دارن//د و از آنج//ا که اين اش//خاص ثالث با همه کش//ورها س//روکار دارند اطالعات کاربران ميتواند به همه جاي دنيا سرازير شود. شخصا بهندرت با تلفن صحبت ميکنم. زماني که در روسيه زندگي ميکردم، شروع کردم به ترک عادت مکالمات تلفني و اين عادت از سالها پيش که مسکو را ترک کردم با من مانده است اما حاال شايد دوباره بخواهم از طريق تماس ايمن تلگرام، مکالمات صوتي با تيم کاري و اعضاي خانوادهام را از سر بگيرم. متاسفانه در حال حاضر همه مردم جهان نميتوانند از تلگرام استفاده کنند. به گزارش ايلنا، در سه سال و نيمي که فعاليت تلگرام به صورت رسمي شروع شده، ذرهاي از اطالعات کاربران به شخص ثالثي ارائه نشده است. پيامرسان تلگرام در کشورهايي مانند عربستان، چين و عمان به طور کامل فيلتر شده و امکان دسترسي کاربران به آن کامال مس//دود است و ما در ايران داراي 40 ميليون کاربر ايراني فعال هستيم. از طرف ديگر سرويسهايي مانند واتسآپ در کشورهايي مثل ايران، چين و عربستان سعودي يا کش//ورهايي با تاريخچه سانسور، با مشکل فيلتر مواجه نيس//تند. موضوع اين است که واتسآپ و شرکت مادر آن يعني فيسبوک با اعتماد کاربر تجارت ميکنند تا سهمشان را در بازار افزايش دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.