روبات پليس در 16 شهر دنيا

Jahan e-Sanat - - News -

مه/ر- ش//رکتي نوپ//ا در سيليکونولي روباتهاي پليسي ساخته که مجهز به حسگرهاي مختلف هستند و در 16 شهر به کار گرفته ميشوند.

اين روب//ات کوچک چندان نيروي امنيت//ي قدرتمندي به نظر نميرس//د اما ب//ه زودي در فروشگاههاي متعددي در سراسر دنيابهکارگرفتهميشود.شرکتي نوپا در سيليکونولي روبات5K Knightscope را ساخته است. تخصص اين روبات مبارزه با جرائم است.

ش//رکت س//ازنده آن اعالم کرده به تازگي قراردادي براي استفاده از اين روبات در 16 شهر امضا کرده است. ‪Knightscope K5‬ در سال 2013 و پس از حادثه تيراندازي در يک دبستان ساخته شد. سازندگان آن معتقدند روباتها ميتوانند به نيروي پليس کمک کنند و با بهرهگيري از هوش آنها ميتوان تا 50 درصد جرائم را کاهش داد.

تاکنون تعدادي از ش//رکتها مانند مايکروسافت و چند فروشگاه در آمريکا دو مدل K3 و K5 را به کار گرفتهاند. پيشبيني ميشود در آينده نيروي پليس نيز اين روباتها را به کار گيرد.

روبات5K مجهز به مکانياب، ليزر و فناوري تش//خيص گرماست. طراحي روبات نيز به گونهاي است که نيازي به کنترل انسان ندارد. عالوه بر موارد گفتهشده روبات داراي دوربينهاي مراقبتي، حسگر، رديابهاي بو و تصويربرداري گرمايي است.

همچنين مجهز به اسکنرهايي است که در هر دقيقه ميتواند 300 خودرو را ثبت کند. هنگام گش//تزني نيز با اس//تفاده از ليزر و فناوري مکانياب مسافتها را تخمين ميزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.