واکنش تلگرامی آخوندی به انتقاد قاليباف در خصوص آزادراه تهران - شمال؛ سخنانگمراهكننده!

Jahan e-Sanat - - News -

گروهحملونقل- اختالفنظرميان عباس آخوندی به عنوان سياس//تگذار و مج//ری طرحهای عمران//ی دولت با مديريت ش//هری تهران آنقدر آش//كار است كه ديگر كسی از ديدن آن تعجب نمیكند. وزير راهوشهرسازی همواره به آنچه »سوداگری در مديريت شهری« میخوان//د اعتراض می كند و ريش//ه بسياری از مشكالت تهران را در همين موضوع م//ی داند. اما اخي//را اظهارات و س//خنرانیهای انتخاباتی محمدباقر قاليباف عليه عملكرد دولت در »آزادراه تهران« و »راه آهن غرب كشور« آخوندی را به واكنش مستقيم واداشته است.

قاليباف در يكی از س//خنرانیهای انتخابات//ی خود خطاب به مس//ووالن دولت يازدهم گفته كه »پيرمردها فوت كردند، بچهها بزرگ ش//دند ولی هنوز آزادراه تهران ش//مال را نساختيد! بايد ج//اده را ثبت ميراث فرهنگی كنيد!«. پس از اين اظه//ارات قاليباف بار ديگر در مورد طوالنی شدن مدت زمان پروژه چندين ساله آزادراه تهران شمال و راه آهن غرب كشور انتقاداتی را مطرح كرد. پس از اين اظهارات بود كه آخوندی با انتشار فيلمی كه مربوط به زمان افتتاح فاز اول آزاد راه

تهران- شمال در دولت يازدهم بود در كان//ال تلگرامی خود اعالم كرد: »به طور اتفاقی اين مصاحبه را همين امروز درباره آزادراه شمال در چالوس داشتم. اين پاسخی است به مطالب خالفی كه آقای قاليباف امشب در برنامه تبليغی خود درب//اره اين آزادراه گفت. اظهارات ايشان گمراهكننده و مشحون از مطالب خالف واقع بود«

از سوی ديگر عباس آخوندی، وزير راهوشهرسازی میگويد به دليل همراهی مديريت ش//هری با سوداگران مسكن، دو ميلي//ون و 587 هزار خانه خالی در كشور وجود دارد در حالی كه سياست دولت، خانهدار ش//دن مسكن اولیها و بازسازی بافت فرسوده به جای ساخت مسكن در بيابان اس//ت. وی ادامه می ده//د: من آمارهای س//ال 95 را مرتب به مردم گزارش كردم و اعتقادم بر اين است كه به دليل همكاری و اعتمادی كه مديريت شهری با سوداگران داشتهاند، بيش از 250 ميليارد دالر از ثروت ملی سرگردان مانده است.

اظهارات قاليباف در مورد طوالنی شدن ساخت آزادراه تهران- شمال در حالی است كه اين پروژه مدتهاست آغاز شده و اتفاقا بخش عمدهای از آن در دولت يازدهم به اتمام رسيده است. همين چن//د روز پيش بود كه عباس آخوندی وزير راهوشهرس//ازی ضمن بازديد از پروژه آزادراه تهران- شمال در گفتوگو ب//ا خبرنگاران، گفت كه خوش//بختانه در قطعه ي//ك آزادراه تهران- ش//مال، 83 درصد پيشرفت فيزيك//ی داريم و بر اس//اس وعده در دول//ت يازده//م، قطعه ي//ك آزادراه تهران- شمال به افتتاح میرسد.

به گفته آخوندی برای قطعه 2 آزاد راه تهران- شمال، يك تونل بسيار بلند به طول 6500 متر اس//ت كه تاج اين تونل به هم وصل ش//ده است و در واقع نخستين مرحله حفاری تونل به نتيجه رس//يد و انجام بقيه كار نيز در دس//ت اقدام است.

برای بقيه قطع//ات آزاد راه تهرانش//مال، مناقصههای قطعه دوم برگزار ش//ده و در همي//ن ماه )ارديبهش//ت ماه69( كار رسمی شروع فعاليت بقيه قطعاتكارگاهیقطعه2 انجاممیشود. همچنين همزمان با آغاز قطعه يك و 2 آزادراه تهران- ش//مال مذاكرات الزم برای س//رمايهگذار و پيمانكار با كمك بنياد مستضعفان برای قطعه 3 نيز در حال انجام است.

از سوی ديگر راهآهن غرب كشور نيز كه ركورددار سرعت ريلكشی در كشور استبهزودیافتتاحخواهدشد. درحال حاضر قرار است خط آهن بندر شهيد رجايی به بندر آستارا و سپس جمهوری آذربايجانمتصلشود.همچنينكريدور ريلی غربی / ش//رقی از سمت شرق به سرخس و تركمنستان متصل است اما از سمت غرب نيز قرار است تا پايان بهار خط آهن به كرمانشاه برسد و از آنجا به قصرشيرينودربلندمدتبهشبكهريلی عراق متصل خواهد شد. رساندن ريل به رشت، همدان، كرمانشاه، اروميه و خط دوم تبريز نيز نياز به كش//يدن بيش از 890 كيلومتر خط آهن جديد داشت كه در حال حاضر تنها 329 كيلومتر از آن باقی مانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.