منتقدان برجام در دورهتحريم مجوزهاي ويژه دريافت ميکردند

Jahan e-Sanat - - News -

قائممقام وزير راهوشهرسازي گفته است: عدهاي يادشان رفته استكه در دوران تحريم با چمدان پول سوخت هواپيما در فرودگاههاي اروپايي را جابهجا ميكرديم و س//عي ميكنند دستاوردهاي حوزه هوايي در دوران پسابرجام را ناديده بگيرند. ضمن اينكه در دوران تحريم عدهاي توانستند مجوزهاي ويژه و خاص دريافتكنند كه در نتيجه زمينههايي براي سوءاس//تفاده به وجود آمد و پولهاي هنگفتي در اوج درآمدهاي نفتي در كشور توزيع شد كه حاصل آن مجوزهاي خاص، برجهايي است كه امروز مانند قارچ از زمين س//ر در آوردند. فخريه كاشان، عضو ارشد تيم مذاكرهكننده خريد هواپيما درباره برچس//بهايي كه جريان مخالف دولت به اقدام دولت براي نوسازي ناوگان هوايي كشور ميزنند، افزود: اين برچسب زدنها كار يكسري رسانه بيتقواست. به طور قطع آن چيزي كه درباره مرجوعي بودن اين هواپيماها گفته ميش//ود اساسا صحت ندارد و مفهومي با عنوان هواپيماي مرجوعي وجود خارجي در دنيا ندارد. وي به ايلنا گفت: عدهاي يادش//ان رفته است كه در دوران تحريم با چمدان پول سوخت هواپيما در فرودگاههاي اروپايي را جابه جا ميكرديم.

قائم مقام وزير راهوشهرسازي در امور بينالملل در خصوص فضاي پس از برجام در حوزه كسبوكار صنعت حملونقل گفت: براي اينكه بدانيم پس از برجام در چه شرايطي قرار داريم بايد تصويري از دوران تحريم داشته باشيم. دوران تحريم در بحث كالن چند مشخصه ويژه داشت. اولين مشخصه اين بود كه همه جهان براي تعامل با ايران در هر زمينهاي موضعگيري داشتند كه اين موضعگيريها نه قانوني بود و نه انساني و با استانداردهاي بينالمللي هم تطابق نداشت. براي مثال دانشجويان ايراني نميتوانستند در برخي از رشتهها تحصيل كنند كه اين خالف اصول اوليه بود يا اينكه مدعي بودند ش//ركتهاي ايراني نميتوانند در بازارهاي بينالمللي فعاليت داشته باشند كه اين هم بر خالف قانون تجارت آزاد WTO بود.

شركتهاي خارجي بدون اينكه هيچ دليل موجهي داشته باشند فقط از ت//رس اينكه تحت تحريمها قرار ميگيرند از تعامالت با ايرانيها به صورت مستقيم خودداري ميكردند اما در نهايت كاالهايشان را با واسطه به ايران ميفروختن//د. بنابراين همه فعاليتها براي ش//ركتهاي ايراني گران تمام ميش//د. وقتي ش//ركتهاي ايراني در ش//رايط تحريم مجبور ميشدند از واسطهها كاالي مورد نياز خود را تهيه كنند نميتوانستند به طور مستقيم هزينه خريد را بپردازند بنابراين هم پروسه خريد گرانتر تمام ميشد و هم ريسك معامالت افزايش پيدا ميكرد. وي ادامه داد: ازسوي ديگر در بخش واردات هم موانعي وجود داشت از جمله اينكه نميتوانستند به طورمستقيم كاالي مورد نظر را وارد كشور كنند و كشتيها سفارشات ايران را در بنادر دوبي تخليه ميكردند و از آنجا با هزينه بيش//تر كاال به ايران ميرس//يد يا كاالي ايراني و سفارشات ايراني بيمه نميشدند و بايد از بازار سياه با قيمت بيشتر بيمه را تهيه ميكردند.

در بخ//ش نق//ل و انتقاالت پول هم با موانع متعددي مواجه بودند و بايد با شيوههاي سياه پول را به فروشنده منتقل ميكردند و از آنجايي كه امكان معامله با ارز دالر يا يورو وجود نداشت بايد ارزها را به روپيه يا يوآن تبديل ميكردند كه اين هزينه زيادي در برداشت. بنابراين از مهمترين مشخصههاي دوران تحريم اين بود كه بيزينس و تجارت در ايران گرانتر انجام ميشد. صرفنظر از اينكه ريسكهاي بسيار زيادي در برداشت و زمان را طوالني ميكرد. فخريه كاشان توضيح داد: تمام اينها در كنار موضوع مهمي قرار داشت؛ اينكه خدمات دست اول و خدمات پس از فروش را نميتوانستند دريافت كنند. البته در صادرات هم همين مشكالت را داشتيم يعني گواهي مبدا از ايران را نميتوانستيم صادر كنيم و گواهيهاي استاندارد از ايران صادر نميشد ولو اينكه كاالي ايراني با باالترين استانداردهاي جهاني منطبق بود. از سوي ديگر كاالي ايراني به صورت مستقيم از ايران نميتوانس//ت به كشور مقصد برسد و بايد با لوگو و آرم كشور ديگري وارد بازارهاي جهاني و از آن مبدا صادر ميشد كه در نهايت درآمد شركتهاي ايراني را كاهش ميداد.

قائممقام وزير راهوشهرسازي در امور بينالملل ادامه داد: در دوران تحريم ايرانيها را در كنفرانسهاي علمي هم دعوت نميكردند و در بس//ياري از دورههاي آموزش//ي حق حضور براي به روز ك//ردن اطالعات و دانش را به ايرانيها نميدادند. همه اينها در كنار بياحترامي و رفتار متفاوت از سايرين با ايرانيها قرار داشت. اين در حالي بود كه ما در آن دوران با محدوديت منابع مواجه بوديم و فقط به منابع داخلي اتكا ميكرديم و در نهايت ميتوانستيم به منابع چيني اتكا كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.