لزوم حمايت از صنعت شاليكوبي

Jahan e-Sanat - - News -

به مناس//بت گراميداش//ت دوم ارديبهش//ت )روز زمين پاك( مانور و كالس آموزش//ي نح//وه مواجهه با بحرانهايزيستمحيطيبامحوريت مادهشيمياييمركاپتانبراينيروهاي عملياتي اداره گاز ناحيه اردبيل برگزار شد. در اين مانور آموزشي كه با حضور رييس اداره محيطزيست انساني اداره كل حفاظت محيطزيست استان و كليه نيروهاي عملياتي ناحيه صورت گرفت ابتدا كالس آموزشي آشنايي با ريسكهاي زيستمحيطي حوزه كاري امور بهرهبرداري و نحوه مواجهه با شرايط اضطراري ريزش و نشت مركاپتان در سالن جلسات مديريت بحران برگزار شد و در مرحله بعد مانور آموزشي مربوطه در ايستگاهcgs تقي ديزج ناحيه اردبيل به اجرا درآمد. پس از اتمام مانور بازديد ميداني از وضعيت زيستمحيطي ايستگاه مذكور توسط رييس اداره محيطزيست انساني اداره كل حفاظت محيطزيست استان و هيات همراه انجام شد.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي گيالن در خصوص جايگاه و اهميت صنايع كوچك بيان كرد: توس//عه صنايع كوچك و متوس//ط، رمز توس//عه اقتصادي دهه آينده اس//ت و كارشناس//ان به نوعي برتري صنايع كوچك را در راه توسعه اقتصادي كشورها بيان كردهاند. احمد علي شهيدي در ادامه افزود: صنايع كوچك و متوسط از طريق چهار كانال كارآفريني، نوآوري و تغيير فناوري، پويايي صنعت و در نهايت ايجاد فرصتهاي شغلي و افزايش درآمد بر اقتصاد جهاني تاثيرگذارند.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان گيالن گفت: خوشه صنعتي عبارت است از مجموعهاي از صنايع كوچك و متوسط تشكلها و بنگاههاي خدماتي كه در يك رشته صنعتي با تكيه بر مزيتهاي خاص و سرمايههاي قواميافته مناطق جغرافيايي با اهداف اقتصادي س//ازماندهي ش//دهاند. وي اهميت خوشههاي صنعتي را در توسعه پايدار كشور حائز اهميت دانست و گفت: استقرار كارگاههاي كوچك در شهركهاي صنعتي و اختصاص محل و زون مشخص در درون شهركها يكي از هدفهاي سازنده شركت شهركهاي صنعتي است كه به منظور تكميل زنجيرههاي توليد و ارتقاي كيفيت محصوالت و با استفاده از فناوريهاي جديد و دانش روز و نيز كارآفريني با توجه به زمينه خوب و كارگاههاي كوچك در جذب و بهكارگيري جويندگان كار، دنبال ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.