تحويل زودتر از موعد بوئينگ به ايران منتفي شد

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- مديرعامل شركت ايراناير گفت: اين شركت برنامهها براي تحويل زودهنگام يك بوئينگ 300-777 از اين شركت هواپيماسازي را كنار گذاشته، زيرا اين هواپيما ديگر در دسترس نيست.

انتظ//ار ميرفت ايران اولين فروند از 80 فروند هواپيماي س//فارش دادهشده به شركت آمريكايي بوئينگ را در ماه آوريل يا 2018يم تحويل بگيرد، اما رسانههاي ايراني و منابع صنعتي در ماه جاري ميالدي گفتند كه ممكن است براساس پيشنهاد بوئينگ، بهدليل صرفنظر يك ايرالين ترك از خريد خود، ايراناير اولين هواپيماي بوئينگ خود را يك س//ال زودتر تحويل بگيرد.

فرهاد پرورش، در مصاحبه با ش//بكه پرس تيوي گفت: »بوئينگ پيشنهاد كرده بود كه بهدليل صرفنظر شركت تركيش ايرالينز از سفارش خريد اين هواپيما، ايراناير يك فروند بوئينگ 300-777 را تا تابستان تحويل بگيرد. ما از اين پيشنهاد استقبال كرديم... اما وقتي تقريبا قطعي شد كه ما اين هواپيما را ميخواهيم، هواپيما ديگر در دسترس نبود.«

منابع صنعتي گفته بودند بوئينگ در حال مذاكره است تا حداقل يك فروند هواپيماي 300-777 را كه در اصل براي شركت تركيشايرالينز ساخته شده به مشتري ديگري بفروشد. ظاهرا كاهش ترافيك هوايي در تركيه پس از كودتاي نافرجام س//ال گذشته دليل انصراف از خريد اين هواپيما بوده است.

پ//رورش افزود: »بهدليل عدم وج//ود اين هواپيما در حال حاضر ما مذاكراتم//ان را متوقف كردهايم.« بوئينگ گفته بهصورت ويژه در مورد تحويل هواپيماهاي خود اظهارنظر نميكند.

سخنگوي شركت بوئينگ گفت: »بوئينگ و ايراناير همچنان به كار بر روي اجراي قرارداد فروش هواپيماهاي مسافربري كه در دسامبر 2016 امضا شد ادامه ميدهند. در آن زمان ما اعالم كرديم كه اولين هواپيماها در س//ال 2018 به ايران تحويل خواهد .«د//ش وي گفت: ما بهتبعيت از دستورالعملهاي دولت آمريكا در تمامي معامالتمان با ايرالينهاي مجاز ايراني ادامه ميدهيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.