رشد 11 درصدي اجارهبها

Jahan e-Sanat - - News -

»جهان صنعت«- بانك مركزي در گزارشي از افزايش 3/6 درصدي قيمتورشد1/11 درصدياجارهبهايمسكنپايتختدرفروردينامسال نسبت به فروردين سال گذشته خبر داد.

درفروردينماهامسالتعدادمعامالتآپارتمانهايمسكونيشهرتهران به 5384 واحد مسكوني رسيد كه در مقايسه با ماه مشابه سال گذشته 8/5 درصد كاهش نشان ميدهد.

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده بهتفكيك عمر بنا در فروردين سال جاري نشان ميدهد كه واحدهاي تا پنج سال ساخت با سهم 45/7 درصد بيشترين سهم از واحدهاي مسكوني معاملهشده را به خود اختصاص دادهاند. سهم مذكور در مقايسه با فروردين سال گذشته 6/6 درصد كاهش يافته و در مقابل به س//هم واحدهاي با قدمت باالتر افزوده شده است.

براساس اين گزارش در فروردينماه امسال متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معاملهشده از طريق بنگاههاي معامالت ملكي شهر تهران 43/7 ميليون ريال بوده كه نس//بت به اسفند 95 و فروردين 95 بهترتيب 4/3 درصد كاهش و 3/6 درصد افزايش نشان ميدهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به فروردين سال گذشته مربوط به منطقه 22 با 15/7 درصد و بيشترين كاهش مربوط به قيمت منطقه يك با 13/8 درصد است.

همچنين در فروردينماه امسال شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و در كل مناطق ش//هري نس//بت به فروردين 95 بهترتيب 11/1 و 9/2 درصد رش//د نشان ميدهد. ماهيت قراردادهاي اجاره مسكن كه غالبا يكساله تنظيم ميشوند و اثرپذيري شاخص اجارهبهاي مسكن از سياستهاي كنترل و مهار تورم، سبب تغيير متناسب اجارهبها با تحوالت نرخ تورم در كشور شده است. سهم هزينه مسكن )اجارهبهاي مسكن اعم از شخصي و غيرشخصي( در محاسبات شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي بر اساس سال پايه 90 معادل 28/4 درصد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.