برگزاري آزمون استخدامي ميان 230 داوطلب

Jahan e-Sanat - - News -

شركت پتروشيمي شازند در آغازين روزهاي سال 96 در راستاي اجراي سياست اقتصاد مقاومتي و با لبيك به منويات مقام معظم رهبري در چارچوب تحقق شعار اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال، آزمون استخدامي خود را برگزار كرد و در اين آزمون 230 نفر از فرزندان بومي استان مركزي را به استخدام خود در آورد. اين شركت به عنوان يكي از شركتهاي مطرح در صنعت پتروشيمي كشور، نقش عمدهاي در اشتغال و كارآفريني در استان مركزي و افزايش حجم صادرات و تقويت صنايع وابسته داشته است. همچنين در سه سال اخير توانسته با افزايش توليد و فعالسازي بخشهاي مختلف خود در بعد اشتغالزايي نقش عمدهاي در منطقه ايفا كند و در سال ‪140 ،1393‬ نفر، سال ‪59 49،‬ نفر و در سال ‪151 59،‬ نفر را از بين نيروهاي توانمند بومي با برگزاري آزمونهاي استاندارد )علمي- روانشناختي- مصاحبه تخصصي( جذب كند. مضافا اينكه براي اولين بار در فرآيند تعميرات اساسي سالهاي اخير 75 درصد نيرويهاي مورد نياز كه حدود 1400 نفر بودند به گواه اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي از نيرويهاي بومي استان مركزي استفاده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.