آمادهسازي تجهيزات در پااليشگاه امام خميني )ره(

Jahan e-Sanat - - News -

علي جمشيدي گفت: تعميرات اساسي پااليشگاه امامخميني شازند با همكاري كليه واحدهاي عملياتي و تعميراتي و حملونقل و بازرسي فني و براساس نرمافزار كنترل پروژه CMMS صورت ميگيرد كه طي آن تمام وسايل و تجهيزات مكانيكي، برقي و ابزار دقيق مورد بازديد و بازرسي قرار ميگيرند و در صورت نياز تعمير يا تعويض ميشوند.

وي گفت: تعميرات اساسي اين واحد با توجه به حساسيتهاي موجود و جديد بودن رآكتورها با حداكثر استفاده از فرصت و زمان و در جهت افزايش ايمني و صرفه جويي در هزينههاي مربوطه و كاهش زمان تعميرات اساسي صورت خواهد گرفت. مديرعامل پااليشگاه شازند افزود: واحد RCD از جمله واحدهاي جديدالتاسيس فاز دوم شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند است كه وظيفه تصفيه ته مانده برجهاي اتمسفري و خال كه به عنوان خوراك در واحدRFCC مورد استفاده قرار ميشود را به عهده دارد كه در اين واحد فرآيند جذب فلزات و گوگرد از باقيمانده نفت خام انجام ميشود و به دليل ماهيت سنگين بودن خوراك واحد و جذب فلزات و گوگرد، فعاليت كاتاليست رآكتورهاي اين واحد به مرور زمان افت كرده و اختالف فشار در رآكتورها افزايش مييابد كه به جهت حفظ كيفيت محصول خروجي و افت فشار عملياتي بايد كاتاليست اين واحد تعويض و كاتاليست نو جايگزين شود و بسته به نوع خوراك و كاتاليست استفاده شده عمر اين كاتاليستها بين 11 تا 24 ماه ميتواند متغير باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.