بدهي64 ميلياردتومانيمشترکين

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل توزيع برق استان اردبيل در جلسه شوراي برنامهريزي و توسعه اس//تان اردبيل گفت: ميزان بدهي م//ردم به اي//ن اداره كل 45 ميليارد توم//ان و مي//زان بده//ي ادارات 20 ميليارد تومان است.وي با اشاره به پرداخت بخشي از اين بدهي اضافه كرد: دروضعيتفعلياداراتومصرفكنندگانعمومي64ميلياردتومان به اداره برق بدهكار هستند. عليرضا عليزاده با اشاره به افزايش بدهي ادارات از سال گذشته افزود: سال گذشته كل ميزان بدهي متجاوز از 30 ميليارد تومان نبود. وي با بيان اينكه برخي ادارات از سال 90 بدهي خدمات دريافتي خود را پرداخت نكردند، ادامه داد: انتظار ما پرداخت بدهي به منظور بهبود وضعيت خدمترساني است.

عليزاده همچنين به ضرورت مديريت مصرف انرژي و استفاده از انرژي خورشيدي در تامين برق ادارات اشاره كرد و گفت: در خود اداره برق سامانه انرژي خورشيدي به ميزان 35 كيلووات نصب شده و كل برق مورد نياز تامين ميشود. مديرعامل توزيع برق استان تاكيد كرد: تمام دستگاههاي اجرايي مكلف هستند تا دو سال آينده 20 درصد از انرژي مصرفي خود را از محل انرژي خورشيدي تامين كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.