جشن بزرگ مبعث در آبفاي گيالن برگزار شد

Jahan e-Sanat - - News -

جش//ن ب//زرگ مبعث با حضور معاونان، مدي//ران و جمع كثيري از كاركنان ش//ركت آبفاي گيالن در سالن اجتماعات هالل احمر رشت برگزار شد. در اين مراسم حجتاالس//الم كمالي به سخنراني پيرامون سجاياي اخالقي رسول نور و رحمت و عيد مبعث بهعنوان آغاز راه رستگاري و طلوع تابنده مهر هدايت و عدالت پرداخت و بعثت را نشانه مهرورزي خدا با خاكيان و باران رحمت بيحد او بر زمينيان دانست.

سپس سيدمحسن حسيني رييس هياتمديره و مديرعامل آبفاي گيالن ضمن تبريك اين عيد، براي كاركنان بهرهمندي از فيوضات اين ايام را آرزو كرد. گفتني است مداح اهل بيت جواد كامراني نيز اشعاري در وصف پيامبر اكرم)ص( و گراميداشت اين عيد قرائت كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.