بهرهمندي کل روستاهاي گلستان از پزشك خانواده

Jahan e-Sanat - - News -

رييس دانشگاه علوم پزشكي گلستان به مناسبت هفته سالمت در جمع خبرنگاران گفت: جمعيت استان حدود دو ميليون نفر است كه 850 هزار نفر در شهر و حدود 70 هزار نفر در مناطق حاشيه شهر زندگي ميكنند كه خوشبختانه با طرح پزشك خانواده جمعيت روستايي به صورت صد درصد در استان تحت پوشش قرار گرفته و 136 مركز طرح پزشك خانواده را در استان اجرا ميكنند. عبدالرضا فاضل اظهار كرد: 32 مركز خدمات جامع سالمت و 72 پايگاه سالمت ضميمه و غيرضميمه در مناطق شهري باالي 20 هزار نفر ايجاد شده است. وي با اشاره به اجراي پروژههاي هفته سالمت گفت: به مناسبت هفته سالمت مركز ماموگرافي با اعتباري بالغ بر 320 ميليون تومان در گنبد افتتاح شد و سه پروژه ساخت خانه بهداشت با مشاركت خيران سالمت در حال اجراست و يك مركز در گذشته به بهرهبرداري رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.