همايش انجمن غدد و متابوليسم کودکان ايران در گيالن آغاز شد

Jahan e-Sanat - - News -

دهمين همايش ادواري، انجمن غدد و متابوليسم كودكان ايران با حضور اساتيد برجسته كشوري و استاني در زيباكنار بندر انزلي آغاز به كار كرد. شاهرخ يوسفزاده چابك، رييس دانشگاه علوم پزشكي گيالن ضمن خير مقدم به اساتيد شركتكننده در اين همايش گفت: دانشگاه علوم پزشكي گيالن با داشتن هفت دانشكده و پنج هزار دانشجو و 300 رزيدنت و سه رشته فوق تخصصي ظرفيت و پتانسيل بسيار خوبي براي ارتقاي علمي دارد. وي ادامه داد: يكي از اين پتانسيلها حضور 22 عضو هيات علمي در گروه كودكان است كه اغلب آنها با مدارك فوق تخصصي در مراكز آموزشي و تحقيقاتي اين دانشگاه مشغول فعاليتهستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.