حفظ حق رای و حق مديريت چه جايگاهی دارد؛ ﻛیفیﺖ ﺗﺎﻣین ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎلﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

Jahan e-Sanat - - News -

س//ازمان بورس و اوراق بهادار به واسطه سياس//تهاي اقتص//ادي دول//ت يازدهم در راستاي حل مشكل سهامداران عمده مبني بر تامين منابع مالي با شرط حفظ مديريت و حق راي برآمد و سه گزينه را براي تحقق اين موضوع مطرح كرد. به گزارش ايسنا، وزارت اقتصاد در نود و ششمين روز از اجراي برنامه 100 روز، 100 اقدام خود كه در آن به معرفي 100 اق//دام وزارت اقتص//اد دول//ت يازدهم ميپ//ردازد، با معرف//ي »تامين منابع مالي با حف//ظ حق راي و ح//ق مديريت«، به عنوان يكي از دس//تاوردهاي مهم اين وزارتخانه در گزارشي آورده است: پيش از هر چيز بايد به تش//ريح اين فرآيند پرداخت كه سهامداران عمده به طور كل//ي ترجيح ميدهند كنترل بر شركتهاي تحت مديريت خود را از دست ندهند. با اين حال اين ش//ركتها به منظور توسعه و گسترش فعاليتهاي عملياتي خود، نياز به منابع مالي دارند. در چنين ش//رايطي يك راهحل آن اس//ت كه س//هامداران عمده قادر باش//ند سهام ش//ركتهاي زيرمجموعه خ//ود را به ديگران واگ//ذار كنند اما در عين حال بخشي از حق راي )به خصوص حق راي براي انتخاب مديران( را به افراد ديگر منتقل نكرده و در اختيار خود حفظ كنند. همچنين يك سهامدار عمده ميتواند حق تقدم خريد سهام جديد ش//ركت زيرمجموعه خود را به ديگران واگذار كند با اين شرط كه در صورت خريد س//هام جديد ش//ركت زيرمجموعه با اس//تفاده از اي//ن حق تقدم، بخش//ي از حق راي در اختيار س//هامدار عمده باشد. در اين صورت بدون آنكه اختيار س//هامدار عمده در خص//وص اداره ش//ركت زيرمجموعه كاهش ياب//د، راهي ب//راي تامين مالي ش//ركتهاي زيرمجموعه يك شركت مادر از طريق انتشار سهام فراهم شده است. از سوي ديگر چنانچه سهام مذكور بدون انتقال بخشي از حق راي به س//رمايهگذاران خرد واگذار شود، موجب ميش//ود سهام ش//ناور آزاد اين شركتهاي زيرمجموعه افزايش يابد. اين امر خود مزايايي را ب//ه دنبال دارد كه ابت//دا منجر به افزايش عمق ب//ازار ثانوي و در نتيج//ه آن، افزايش كارايي بازار س//رمايه خواهد ش//د. 3 هدف مهم سازمان بورس و اوراق بهادار براي حصول اين هدف، سه شيوه را به اين شرح لحاظ كرده اس//ت؛ »صندوق س//رمايهگذاري تكسهم«، »گواهي سپرده س//هام با وجود نهاد واسط« و »گواهي س//پرده س//هام ب//دون وجود نهاد واسط.« هر يك از اين گزينهها داراي جوانب مختلف اس//ت. در اين روش سهامدار عمده پيش از هر چيز مقدار مشخصي از سهم خود را در ش//ركت سپردهگذاري مركزي و تسويه وجوه مس//دود ميكند. پ//س از آن صندوق س//رمايهگذاري تكس//هم با مجوز س//ازمان بورس تشكيل شده و واحدهاي سرمايهگذاري خود را به سرمايهگذاران عرضه ميكند. اين صندوق به واس//طه وجوه حاص//ل از فروش واحدهاي سرمايهگذاري، سهام مسدودشده را خريداري ميكند البته شرط اين امر آن است كه بخشي از حق راي سهام مذكور مستثني شده و به صندوق واگذار نميشود و همچنان در اختيار س//هامدار عمده باقي ميماند. وجه حاصل از فروش هر واحد سرمايهگذاري صرف خريد يك س//هم از شركت مورد نظر خواهد شد. سهام خريداريشده از انسداد خارج شده و به مالكيت صندوق س//رمايهگذاري درآمده و در مقابل وجوه گردآوريش//ده به سهامدار عمده پرداخت ميش//ود. البته هنگام عرضه واحده//اي س//رمايهگذاري صندوق، هدف از تش//كيل صندوق و آن بخش از حق راي كه به صندوق واگذار نخواهد ش//د، به دقت و به روش//ني براي سرمايهگذاران مطرح ميشود. در نتيجه س//هامدار عمده بخشي از حق راي همچون انتخاب و عزل اعضاي هياتمديره و تعيين پاداش آنها را در اختيار دارد. از سوي ديگر صندوق سرمايهگذاري مالك سهام است و بقيه حق راي غير از موارد مستثنيشده را در اختي//ار دارد و واحدهاي س//رمايهگذاري صندوق نيز در اختيار سرمايهگذاران است. گواهيسپردهسهامباوجودنهادواسط در اين طرح به جاي صندوق سرمايهگذاري در گزينه نخست، يك نهاد واسط ايفاي نقش ميكند. از س//وي ديگر به ج//اي واحدهاي س//رمايهگذاري، گواه//ي س//پرده س//هام از طريق نهاد واس//ط منتشر شده و در اختيار س//رمايهگذاران قرار ميگيرد. در اجراي اين طرح، بخش//ي از سهام يك شركت كه تحت تملك يك س//هامدار عمده است، در شركت سپردهگذاري و تسويه وجوه مسدود ميشود. نهاد واسط با مجوز سازمان تشكيل شده و با اعالم تمام ش//رايط )از جمله موضوع انتشار گواهي س//پرده س//هام، مش//خصات شركت مذكور و آن بخ//ش از حق راي كه با وجود خريد س//هام ش//ركت مورد نظ//ر در اختيار سهامدار عمده باقي ميماند( اقدام به انتشار گواهي س//پرده سهام ميكند. پس از فروش گواهيهاي سپرده سهام، نهاد واسط به ميزان منابع جمعآوريشده، سهام شركت مورد نظر را از سهامدار عمده خريداري ميكند البته با اين شرط كه برخي از حقوق راي از قرارداد فروش مستثني ش//ده و در اختيار سهامدار عمده باقي بماند. س//هام خريداريش//ده از انس//داد خارج شده و به نام نهاد واسط ثبت ميش//ود و وجوه در اختيار س//هامدار عمده قرار ميگيرد. قيمت هر سهم خريداريشده مع//ادل مبلغ حاصل از ف//روش يك گواهي سپرده س//هام اس//ت بنابراين تعداد گواهي س//پرده س//هام صادره، معادل تعداد س//هام خريداري شده اس//ت. در مورد آن بخش از حق راي كه به نهاد واس//ط منتقل ميشود از جمل//ه راي راجع ب//ه معامالت ماده 129 اصالحي//ه قانون تجارت، نهاد واس//ط اعمال ح//ق راي خواهد كرد و نهاد واس//ط بايد در اي//ن زمين//ه صرفه و صالح س//رمايهگذاران )دارن//دگان گواهيهاي س//پرده س//هام( را رعايت كند. در اين روش، نهاد واس//ط تحت مالكيت و مديريت ش//ركت مديريت دارايي مرك//زي اس//ت كه اين ش//ركت ني//ز تحت مالكيت و مديريت ش//ركت س//پردهگذاري مركزي و ب//ورس تهران و فرابورس اس//ت. بنابراين نهاد واس//ط مس//تقل از س//هامدار عم//ده خواهد بود و س//هامدار عمده و حتي دارندگان گواهي سپرده سهام نيز نميتوانند نهاد واس//ط را عزل كنند يا تغيير دهند. در اين روش سهامدار عمده بخشي از سهام خود در يك ش//ركت زيرمجموعه را نزد ش//ركت س//پردهگذاري مركزي مسدود ميكند و از سوي ديگر به سازمان بورس تقاضاي انتشار گواهي س//پرده سهام را ارائه ميدهد البته با اي//ن توضيح كه وج//وه حاصل از فروش اين گواهيها را صرف خريد آن بخش از س//هام مسدودشده كند. اين امر نيز مشروط بر اين اس//ت كه بخش//ي از حق راي از اين فروش مس//تثني ش//ده و در اختيار سهامدار عمده باش//د. در صورت موافقت س//ازمان بورس، سهامدار عمده، گواهي سپرده سهام را منتشر ك//رده و پ//س از عرضه به س//رمايهگذاران، منابع را جمعآوري ميكند. سپس سهامدار عم//ده به وكال//ت از س//رمايهگذاران، منابع مالي جمعآوريش//ده را صرف خريد س//هام مسدودش//ده از خود ميكن//د. البته در اين روش با توجه به نبود صندوق سرمايهگذاري يا نهاد واسط يا هر شخص ثالث ديگر، امكان ثبت سهام فروختهشده به نام سرمايهگذاران وجود ندارد و س//هام فروختهشده در سامانه س//پردهگذاري همچن//ان به نام س//هامدار عمده باقي ميماند. ب//ه اين ترتيب مالكيت اين بخش از سهام به سرمايهگذاران منتقل ش//ده اس//ت. هنگام خريد س//هام مذكور به نام س//رمايهگذاران، س//هامدار عمده شرط ميكن//د كه بخش//ي از ح//ق راي متعلق به اين س//هام از قرارداد فروش مس//تثني شده و ب//ه س//رمايهگذاران منتق//ل نش//ود. براي انتش//ار گواهي سپرده سهام، شخص صاحب صالحيتي كه صالحيت آن به تاييد سازمان بورس رسيده، وظيفه امين را بر عهده دارد. اين شخص حافظ منافع سرمايهگذاران است و از جان//ب آنها در مجمع عمومي ش//ركت مربوط حضور يافته و با رعايت صرفه و صالح س//رمايهگذاران راي ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.