عبور بازدهي آيفكس از 5 درصد

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه بورس- معامالت فرابورس هفته گذش//ته در حال//ي پايان يافت كه حجم و تع//داد دفعات معامالت با كاهش اما ارزش دادوس//تدها با افزايش همراه ش//د و در مجموع با دادوس//تد دو هزار و 275 ميليون ورقه بهادار در 206 هزار دفعه، ارزش اين نقل و انتقالها به 10 هزار و 863 ميليارد ريال رس//يد. در نخستين هفته معامالتي ارديبهشتماه آيفكس با رشد 1/6 درصدي، بازدهي خود از ابتداي س//ال را به 5/4 درصد رساند و روز چهارشنبه اين نماگر بازار در ارتفاع 922 واحدي ايستاد. همچنين روز يكش//نبه سوم ارديبهشتماه باالترين حجم و ارزش معامالت//ي در بازار فرابورس رقم خ//ورد. بازارهاي اول و دوم فرابورس هفته پيش ميزبان دادوس//تد 211 و 830 ميليون سهم به ارزش 452 و 2119 ميليارد ريال بود كه در مقايسه با هفته پيشين كاهش حجم و ارزش معامالت در اين دو بازار به ثبت رس//يد. در همين حال بازار پايه جابهجايي يكهزار و 218 ميليون سهم به ارزش حدود پنج ه//زار ميليارد ريال را تجربه ك//رد كه اگرچه حجم معامله اين بازار در مقياس هفتگي كاهش يافت اما ارزش دادوستد آن با رشد 90 درصدي همراه شد. در اين ميان ارزش معامالت در بازار مشتقه فرابورس نيز در حالي كه حجم آن در مقايسه با هفته پيشين تغييري نكرد، افزايش 34 درصدي را شاهد بود. در بازار ابزارهاي نوين مالي نيز اوراق بده//ي به ترتيب به ميزان 3 و 13 ميليون ورقه به ارزش دو هزار و 921 و 191 ميليارد ريال خريد و فروش شدند كه در مقابل افت حجم و ارزش دادوستدها در اين دو ابزار معامالتي، اوراق گواهي تسهيالت مسكن در اين بازار افزايش بيش از 15 درصدي را به ثبت رساند. اوراق تسه همچنين رشد 62 درصدي تعداد دفعات معامالت را تجربه كرد. هفته گذشته ارزش معامالت خرد بازار سهام و اختيار س//هام به تفكيك گروههاي صنعت در مجموع بازارهاي اول، دوم، پايه، بازار مشتقه و SME به چهار هزار و 155 ميليارد ريال رس//يد كه گروه انبوهسازي، امالك و مس//تغالت با معامله 702 ميليون سهم، 17 درصد از ارزش كل معامالت را در اختيار گرفت. گروههاي فلزات اساسي و پيمانكاري صنعتي به ترتيب با ارزش معامالت 512 و 372 ميليارد ريال سهم 12 و 9 درصدي از ارزش كل معام//الت را به خود اختص//اص دادند و در ردههاي دوم و س//وم ايس//تادند. در همين ح//ال قطعيت معامله عرضه يكجاي 42/62 درصد از س//هام كنترلي ش//ركت فروش//گاههاي زنجي//رهاي رفاه در بازار پايه و گش//ايش نماده//اي اختيار خريد فوالد هرم//زگان جنوب در تابلو اختيار معامله بازار ابزارهاي مشتقه از جمله رويدادهايي بودند كه در اين هفته رقم خوردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.