»وتوصا« هم خريد و هم فروخت

Jahan e-Sanat - - News -

س//رمايهگذاري توس//عه صنعتي ايران در دوره يك ماهه منتهي به 30 اس//فندماه 95 خريدار و فروشنده س//هام چند شركت بورسي بود. ش//ركت سرمايهگذاري توس//عه صنعتي ايران صورت وضعيت پرتفوي س//رمايهگذاريها در دوره يك ماهه منتهي به 30 اس//فندماه 95 را با سرمايه يك هزار و 900 ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده منتشر كرد. شركتسرمايهگذاريتوسعهصنعتيايراندردورهيكماههمنتهي به اس//فندماه تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده 206 ميليارد و 313 ميليون ريال به مبلغ 209 ميليارد و 893 ميليون ريال واگذار كرد و از اين بابت معادل س//ه ميليارد و 580 ميليون ريال سود كسب كرد. اين شركت طي دوره يكماهه ياد شده تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 16 ميليون ريال خريداري كرد. »وتوصا« در ابتداي اسفندماه سال گذشته تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده يك هزار و 153 ميليارد و 769 ميليون ريال و ارزش بازار 46 هزار و 874 ميليارد و 63 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. بهاي تمامشده سهام بورسي اين شركت طي همين دوره معادل هفت ميليون ريال افزايش يافت و به مبلغ يك هزار و 153 ميليارد و 70 ميليون ريال رس//يد. همچنين ارزش بازار آن نيز با افزايش 70 ميليارد و 389 ميليون ريالي در پايان دوره معادل 998 ميليارد و 937 ميليون ريال محاسبه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.