افزايش ارزش بازار »پترول«

Jahan e-Sanat - - News -

ارزش بازار شركت گروه پتروشيمي سرمايهگذاري ايرانيان در دوره يك ماهه منتهي به 30 اسفندماه 95 معادل 100 ميليارد و 9 ميليون ريال افزايش يافت و به رقم هش//ت هزار و 697 ميليارد و 410 ميليون ريال رسيد. گروه پتروشيمی سرمايهگذاری ايرانيان صورت وضعيت پرتفوی س//رمايهگذاریها در دوره يك ماهه منتهی به 30 اس//فندماه 95 را با سرمايه02هزارميلياردريالبهصورتحسابرسینشدهمنتشركرد. گروه پتروشيمیسرمايهگذاریايرانياندرابتدایاسفندماه59 تعدادیازسهام چند شركت بورسی را با بهای تمامشده پنج هزار و 278 ميليارد و 884 ميليون ريال و ارزش بازار 8 هزار و 597 ميليارد و 401 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. بهای تمامشده سهام بورسی اين شركت در دوره يك ماهه يادشده معادل 64 ميليارد و 190 ميليون ريال كاهش يافت و به مبلغ پنج هزار و 214 ميليارد و 694 ميليون ريال رسيد در حالی كه ارزش بازار آن طی همين دوره با افزايش يكصد ميليارد و 9 ميليون ريال معادل هشت هزار و 697 ميليارد و 410 ميليون ريال اعالم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.