انتقاد كميسيون اقتصادي مجلس از افزايش قدرت مافياي قاچاق در بازار؛ زمینگیرشدنبخشخصوصی

Jahan e-Sanat - - News - بازار

گروه بازرگاني- واردات بيرويه و قاچاق از جمله موضوعاتي بهشمار ميرود كه سالهاست در هر جمع و نشس//تي م//ورد انتقاد، بحث و بررسي مسووالن و كارشناسان قرار ميگيرد اما با وجود تصميماتي كه در اين خصوص گرفته ميشود، شاهد تغيير و تحول به خصوصي در اين زمينه نيس//تيم. اين در حالي است كه به گفته دبير كميسيون اقتصادي مجلس، مافياي اقتصادي در جايجاي حوزه اقتصادي كش//ور رس//وخ كرده و سياستهاي موجود در توليد، اشتغال و صادرات كش//ور را تغيير دادهاند در حالي كه براي كوتاه كردن دست مافيا از حوزه اقتصاد كش//ور بايد اراده سياس//ي و عزم ملي صورت گيرد كه در اين صورت به راحتي قابل شناسايي است.

در اي//ن مي//ان اگرچه طبق آمار رس//مي، قاچ//اق كاال از 25 ميليارد به 15 ميليارد دالر در س//ال كاهش يافته است اما نبايد اين آمار را مه//ر تاييدي ب//ر روند نزول//ي ورود كاالي قاچاق به كشور دانست چراكه به گفته حسن حسينيشاهرودي، به علت شرايط اقتصادي و ركود حاكم بر كشور، وضعيت معيشت مردم و فقدان رونق اقتص//ادي، ميزان مصرف در اين زمينه كاهش يافته است.

بنابراين افزايش واردات بيرويه و همچنين افزايش حجم قاچاق در كشور در حالي صورت ميگيرد كه به گفته بس//ياري از كارشناسان، اهميت بخشخصوصي در اصالح فرآيند توليد مورد توجه قرار نگرفته و چنبره دستگاه دولتي و شبهدولتي بر حوزههاي اقتصادي باعث شده اين بخشها با استفاده از رانتهاي خود، بخشي خصوصي را زمينگير كنند. از اين رو اين بخش نميتواند جن//س و كاالي مرغوب و باكيفيت توليد خ//ود را با قيمت مناس//ب در بازارهاي بينالمللي عرضه كند.

شناس/ايي مافي/اي قاچ/اق ب/ا اراده سياسی

در اين راس//تا دبير كميس//يون اقتصادي مجل//س درب//اره واردات كاالي قاچ//اق اظهار داش//ت: در حال حاض//ر واردات كاالي قاچاق توس//ط چندين باند مختلف ك//ه از آنها به نام مافياي اقتصادي ياد ميش//ود، انجام ميشود، اي//ن افراد به نوعي هم قانون و هم مس//ووالن را دور ميزنند.

حس//ن حسينيش//اهرودي افزود: مافياي اقتصادي سياستهاي موجود در توليد و اشتغال و صادرات كشور را تغيير داده و در اين زمينه موانعي را ايجاد ميكند.

او با اشاره به اينكه جلسات خوبي در ستاد اقتصاد مقاومتي تش//كيل و قوانين بسياري در اين باره تدوين و تصويب ش//ده است، گفت: با اينكه مسووالن در حوزه اجرا بسيار تالش كرده و س//امانه ايجاد ميكنند اما درعمل ميبينيم اتفاق ويژهاي نيفتاده است.

نماينده مردم ش//اهرود و ميامي در مجلس ادامه داد: دليل ناكارآمدبودن اين جلس//ات و تالشها رسوخ مافياي اقتصادي در جايجاي حوزه اقتصادي كش//ور است و به همين دليل مب//ارزه ب//ا اين مافيا راحت نيس//ت ام//ا اراده سياس//ي و عزم ملي ميتواند دست اين مافيا را كوتاه كند.

دبير كميس//يون اقتصادي مجلس با بيان اينكه واردات كاالي خارجي طبيعتا نقطه مقابل توليد داخلي و صادرات اس//ت، تشريح كرد: به تازگي وزارت صنايع 696 قلم كااليي را معرفي كرده كه بهاندازه كافي در داخل كش//ور امكان تولي//د آنها وجود داش//ته، صنعتگران ما آن را توليد ميكنند و حتي در برخي موارد تا حدي با ميزان مازاد اين محصوالت مواجه هستيم كه امكان صادرات آنها وجود دارد.

حسينيش//اهرودي افزود: البت//ه بايد اين موضوع را متذكر ش//د كه كاالهايي كه وزارت صنايع آنها معرف//ي كرده با كيفيت بااليي در داخل كش//ور توليد ميش//ود اما متاسفانه از طريق رس//مي و غيررس//مي اين اجناس وارد كشور ميشود.

وي در تش//ريح ورود كاالها به شكل قاچاق و شبهقاچاق به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: رويههاي مختلفي كه در حوزههاي گمركي و عوارض گمرك ازجمل//ه معافيتهاي مالياتي ايجاد كردهايم، باعث ش//ده در اطراف مرزهاي خود اعم از تهلنجي، ملواني، كولبري، مرزباني ...و شبهقاچاق را ايجاد كرده و اجازه دادهايم كاالي قاچاق به راحتي وارد كشور شود. آمار، نشانه روند نزولي قاچاق نيست حسينيش//اهرودي تصريح ك//رد: فراتر از كاالي قاچاقي كه به ش//كل غيررس//مي وارد كشور ميشود، كاالي وارداتي رسمي است كه هيچ ممانعتي از ورود آن به كش//ور نميشود چراكه م//ا اين قبيل كااله//ا را با كيفيتي در ح//د رقابت با كاالي خارجي در داخل كش//ور در دست داريم.

وي با اشاره به اينكه طبق آمار رسمي قاچاق كاال از 25 ميليارد به 15 ميليارد دالر در سال كاهش يافته، بيان كرد: اين آمار به هيچ عنوان نباي//د اين فكر را در اذه//ان ايجاد كند كه در ورود كاالي قاچاق روند نزولي داشتهايم چراكه ب//ه علت ش//رايط اقتصادي و رك//ود حاكم بر كش//ور، وضعيت معيشت مردم و فقدان رونق اقتصادي، ميزان مصرف در اين زمينه كاهش يافته است.

دبير كميس//يون اقتصادي مجلس با بيان اينكه در س//نوات گذشته اقدامات خوبي براي پيش//گيري از قاچاق انجام شده، افزود: اما بايد اذعان داشت كه اين اقدامات بسيار ناچيز بوده است. اين درحالي است كه اگر قانون مبارزه با قاچاق را كامل اجرا ميكرديم، ش//ايد در حال حاضر شرايطمان بهتر از اين بود.

وي ادام//ه داد: يكي از مواردي كه ميتواند در مبارزه با كاالي قاچاق موثر باشد، اين است ك//ه بايد اقداماتي انجام دهيم تا كاالي قاچاق در كش//ور قابل عرضه نباشد يعني بايد طوري برنامهريزي كنيم كه كاالي قاچاق بدون هيچ روش جب//ري بهطور خودكار از چرخه مصرف حذف شود.

حسينيش//اهرودي افزود: براي تحقق اين امر ني//ز بايد توليد داخل مق//رون به صرفه و قابل رقابت به لحاظ قيمت و كيفيت باشد. چرا بايد هزاران كيلومتر آن طرفتر كااليي توليد و با گذر از مس//يري طوالني و ريسكهاي باال وارد كشور شده و با عبور از دستهاي مختلف وارد بازار ش//ود و هنگامي كه شما براي خريد به ب//ازار ميرويد، ميبينيد اين كاال ارزانتر از كااليي است كه ش//ما ميتوانستيد جلوي در كارخانه خريد كنيد.

وي ادامه داد: به علت اينكه فرآيند توليد ما به شدت دچار آسيب شده، شاهد اتفاقاتي از اين قبيل هستيم بنابراين فرآيند توليد نياز به اصالح جدي دارد و بايد قانون رفع موانع توليد به جد عملياتي ش//ود تا بتوانيم كاالي توليد داخل را ارزانتر در اختيار مصرفكننده قرار دهيم. سياستچينبرايجلوگيريازواردات دبير كميس//يون اقتصادي مجلس با بيان اينكه از بدو انقالب ش//اهد ورود كاالي قاچاق به كشور بودهايم، در تشريح داليل آن افزود: از آنجايي كه در ابتداي انقالب صنايعي نداشتيم و در دوران جنگ نيز بسياري از صنايع كشور آس//يب ديد، اين شرايط باعث شد امكان ورود كاالي قاچاق به كشور فراهم شود.

حسينيش//اهرودي ادامه داد: بعد از جنگ نيز در حوزه صنعت، توليد و اشتغال با توسعه جدي مواجه ش//ديم كه اتفاقات خوبي را براي آينده اين حوزهها دربر داشت ولي باز هم كشور با مشكل واردات كاال بهطور رسمي، غيررسمي و قاچاق مواجه بود.

وي با اش//اره به اينكه چرا چين شاهد ورود كاالي قاچاق نيس//ت، افزود: چون آنجا قيمت تمامشده ارزانتر است.

كش//ور چين با قاچاق كاال مواجه نيست. همي//ن كاالهاي چين//ي را ميتوانيم از داخل كش//ورمان براي آنها صادر كنيم و براي تحقق اين امر هم كس//ي جلودارمان نيست اما بحث اينجاس//ت كه آنجا اين محصوالت خريداري نخواهند داش//ت چراكه قيمت تمامش//ده اين كاالها آنج//ا دو برابر جن//س داخلي آنها در ميآيد. دبير كميس//يون اقتص//ادي مجلس تصريح كرد: كش//ورهايي مث//ل چين و حتي تركيه كه زماني بس//يار عقبتر از ما بودند، با اصالح فرآيند توليد و توجه به بخشخصوصي توانستند اكنون پيشگامتر از ما در زمينه توليد داخل باشند.

چنب/ره ش/بهدولتي و دولتيه/ا ب/ر اقتصاد

حسينيش//اهرودي ب//ا تاكيد ب//ر اهميت بخشخصوصي در اصالح فرآيند توليد، گفت: متاس//فانه دستگاهها و ش//ركتهاي دولتي و شبهدولتي در حال حاضر در حوزههاي اقتصادي ما چنبره زده و باعث شدهاند تا حس رقابت از بخشخصوص//ي گرفته ش//ود. اين بخشها با اس//تفاده از رانتهاي خود بخشخصوصي را زمينگير كردهاند از اينرو اين بخش نميتواند جنس و كاالي مرغوب و باكيفيت توليد خود را با قيمت مناس//ب در بازاره//اي بينالمللي عرضه كند.

وي تاكيد كرد: واردات كاالي قاچاق در دهه گذش//ته به ش//دت افزايش يافته و باعث شده تا كش//ور ما را به لحاظ اقتصادي درگير كند. بنابراي//ن براي پيروزي در اين جنگ اقتصادي بايد با تغيير س//اختار و اس//تراتژيهاي جديد خ//ود در حوزه اقتصادي با فش//ارهاي بيروني مواجه شويم و در برابر آنها مقاومت كنيم، كه البته مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي را به عنوان استراتژي كالن در صحنه جنگ اقتصادي امروز براي كشور ارائه فرمودهاند.

حسينيشاهرودي گفت: ولي تاكنون هنوز شاهد جاري و س//اري شدن اقتصاد مقاومتي در حوزههاي سياس//تگذاري تصميمگيري، حمايت//ي، نظارتي و حت//ي حوزههاي اجرايي نشدهايم.

واردات كاال، نف/س تولي/د داخ/ل را گرفت

در اي//ن مي//ان عالوه ب//ر افزاي//ش واردات غيرقانوني كاال به كشور، اقتصاد دانشبنيان نيز با وجود آمارهايي كه حاكي از رشد و پيشرفت علمي كش//ور طي ساليان اخير است اما عمال نقشي در اقتصاد كش//ور و زندگي مردم ندارد بهطوري كه در حال حاضر هستند شركتهايي كه فقط برچسب دانشبنيان را يدك ميكشند و در حال واردات، آنهم از نوع بدون مالياتش هس//تند. در همين خصوص يك كارش//ناس اقتصادي گفت: متاسفانه آنطور كه بايد حمايتي از اقتصاد دانشبنيان نميش//ود. اين درحالي اس//ت كه بخشخصوصي ميتوان//د به عنوان مشوق اصلي به حمايت آن بيايد.

غالمحس//ين طاهري همچنين با اشاره به تعطيلي كارخانج//ات و عدم رغبت خريداران به توليدات داخلي اظهار داش//ت: در سالهاي اخير آنچنان كه بايد به توليدات داخلي توجهي نشده و اقدامات جدي در زمينه حمايت از اين امر صورت نگرفته است. وي با بيان اينكه يكي از دغدغههاي اصلي دركش//ور، عدم حمايت از توليدات است، يادآورش//د: يكي از داليلي كه باعث تعطيلي كارخانجات در كشور شده واردات بيرويه كاالست.

اين كارشناس اقتصادي گفت: همهروزه خبر تعطيلي كارخانهها به گوش ميرس//د و نفس كارخانجات و توليد ملي درحال بند آمدن است زيرا آنها فشار زيادي را متحمل ميشوند.

طاهري در ادام//ه افزود: برنامهريزي مدون و توج//ه به صنايع و تولي//دات داخلي موجب دلگرمي توليدكنندگان ش//ده و آنها را ترغيب ميكن//د ت//ا ب//ا اراده بيش//تري ب//ه كار خود ادامه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.