گوجهفرنگي در گراني از مرغ پيشي گرفت

Jahan e-Sanat - - News -

داستان گراني كاالهاي اساس//ي و مايحتاج روزانه مردم اين روزها تكراري ش//ده و هر روز ش//اهد افزايش قيمت در برخي گروهها هستيم بهطوري كه اين بار گراني محصوالت كش//اورزي گريبان گوجهفرنگي را رها نميكند تا جايي كه قيمت اين محصول در مغازههاي سطح شهر به باالي هفت هزار تومان رسيده است.

در همين راستا رييس اتحاديه ميوه و سبزي با اشاره به داليل گراني قيمت گوجهفرنگي اظهار داشت: گوجهفرنگي امسال در برخي نقاط كمتر توليد ميشود كه همين امر عامل اصلي افزايش نسبي قيمت اين محصول در بازار است.

حسين مهاجران با اشاره به اينكه نرخ گوجهفرنگي بيش از حد در ميدان گران شده است، افزود: در حال حاضر نرخ هر كيلو گوجهفرنگي در ميدان از چهار هزار و 500 تا شش هزار توماناستكهبايدباسود03 تا53 درصديبهمصرفكننده عرضه شود.

مهاجرانتصريحكرد:طي01،51روزآيندهباورودگوجه دزفول و انديمش//ك در ميدان نرخ گوجهفرنگي تا حدودي كاهش خواهد يافت. نبود الگوي كشت، نرخ را باال برد مجتبي شادلو، نايبرييس اتحاديه باغداران نيز در ادامه گفت: در فروردينماه سال گذشته نرخ خريد گوجهفرنگي در مزرعهازكشاورزانبه05 تومانرسيدهبودبهطوريكهامتناع كارخانههاي ربسازي از خريد و محدوديت صادراتي كار را به جايي رساند كه دولت براي جبران ضرر و زيان كشاورزان اق//دام به خريد تضميني ه//ر كيلو گوجهفرنگي با نرخ 300 تومان در بازار كرد.

وي افزود: شرايط جوي و بارشهاي شديد در سالجاري موجب شد بسياري از محصوالت جاليزي از جمله گوجهفرنگي آس//يب ببيند كه درنهايت اين امر افزايش بيرويه قيمت و گاليهمندي مصرفكنندگان را به همراه داشت.

ش//ادلو با بيان اينكه بازار پاي//دار به صالح توليدكننده و مصرفكننده اس//ت، عنوان كرد: قانون الگوي كش//ت براي توليد پايدار بايد مد نظر قرار گيرد تا شاهد افت و خيز بيرويه قيمت در بازار نباشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.