هشدار سازمان حمايت درباره گرانفروشي جوجه يكروزه

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- در حالي كه در ابتداي سال قيمت مرغ نوساناتي را در بازار عرضه داشت و يكي از عوامل گراني آن افزايش قيمت جوجه يكروزه عنوان شده بود، سازمان حمايت دوباره در اطالعيهاي نسبت به برخورد با گرانفروشي اين محصول هشدار داد.

س//ازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان با تاكيد بر اينكه رعايت نكردن قيمت مصوب جوجه يكروزه تخلف اس//ت، هشدار داد با گرانفروشان برخورد ميشود. اين سازمان اعالم كرد: با توجه به اينكه مرغ مشمول كاالهاي اولويت اول تنظيم بازار است، حداكثر قيمت معين شده براي عرضه هر قطعه جوجه يكروزه با بهترين كيفيت 17 هزار ريال بوده و واحدهاي توليدي و توزيعي، موظف به رعايت آن هستند.

مرغداران و اتحاديههاي مربوطه ميتوانند در صورت خريد جوجه يك روزه با قيمت باالتر از نرخ مصوب يا اطالع از عرضه آن، اسناد و مدارك مثبته خود را براي اعمال قانون در مورد متخلفان و از جمله اس//ترداد مبالغ اضافه پرداختي، به سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها و سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان ارائه كنند تا براي احقاق حقوقشان اقدام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.