تامين شكر و روغن عراق از ايران

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- عراق عالقهمند به تعاملهاي تجاري و اقتصادي با ايران است بهطوري كه رايزن بازرگاني عراق در ايران با تاكيد بر عالقهمندي به تعامل اقتصادي با ايران گفت: قراردادهايي با ايران براي تامين سبد كاالي مورد نياز كشور عراق از جمله تامين شكر و روغن بستهايم.

شاكر رزاقالدعمي با تاكيد بر اينكه بايد زمينه همكاري بيشتر بين كش//ور عراق و ايران فراهم شود تا تجار، بازرگانان و فعاالن در حوزه اقتصادي بيشتر با هم تبادل داشته باشند، گفت: عراق از مرحله بسيار س//خت در حال گذر اس//ت. در مرحله اول اين كش//ور نياز به اجراي پروژههاي زيرس//اختي در زمينههاي مختلف از جمله صنايع و خط آهن دارد كه نيازمند همكاري مشترك در اين خصوص نيز هستيم. راي//زن بازرگاني عراق در ايران به پيش//رفتهاي ايران در حوزههاي مختلف و گش//ايشهاي جهاني نيز اش//ارهاي كرد و افزود: هماكنون ايران مس//تعد همكاري در زمينههاي مختلف است كه در اين رابطه بايد تعامل بيشتري داشته باشيم. شاكر رزاقالدعمي همچنين با بيان اينكه كشور عراق عالقهمند تعامل با ايران است افزود: اين كشور آماده ارائه خدمات مورد نياز به تجار و بازرگانان ايراني است و همچنين تجار عراقي نيز بسيار عالقهمند به تجارت در اين كشور هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.