بازار زعفران در خطر

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- در حالي كه قاچاق پياز زعفران به كش//ورهاي مختلف، بازار صادراتي ايران را در خطر قرار داده است، كاهش نقدينگي شركتهاي خريدار در ايران نيز باعث شده تا فروش داخلي زعفران نسبت به گذشته كمتر شود. بر همين اساس نايب رييس شوراي ملي زعفران با بيان اينكه از مسووالنميخواهيمنسبتبهمسالهقاچاقپياززعفرانحساسيتبيشتري نشان دهند، گفت: با توجه به ثبات قيمتي كه در حال حاضر وجود دارد، خريداران اين محصول ترجيح ميدهند به اندازه نياز خود خريد كنند.

غالمرضا ميري همچنين با بيان اينكه صادرات زعفران روال عادي و معمولي خود را دارد، درباره قيمت زعفران افزود: در حال حاضر قيمت هركيلوگرمزعفرانحداقلچهارميليونو003 هزارتومانوحداكثرپنج ميليون و 600 هزار تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.