نفت گران شد

سيگنال مثبت تمديد قرارداد اوپك به بازار؛

Jahan e-Sanat - - News -

با افزايش اميدها براي تمديد قرارداد كاهش توليد ميان توليدكنندگان اوپك و غيراوپك، قيمت نفت روز گذش//ته افزايش يافت اما همچنان ادامه ترديده//ا درباره توانايي اوپك براي ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا موجب شده اين افزايش قيمت نتواند جبراني براي كاهش اين هفته باشد.قرار است بيستوپنجمماهآيندهميالدي)چهارمتيرماه(در»وين«اتريش،نشستاوپك به منظور گفتوگو بر سر توافق تمديد كاهش توليد و نيز بررسي بازار نفت با حضور وزراي نفتي كشورهاي اوپكي برگزار شود. در همين حال يك منبع آگاه در اوپك ديروز اعالم كرد كه توافق تمديد كاهش توليد نفت از س//وي كشورهاي عضو اوپك و برخي غيراوپكيها در نيمه دوم سالجاري ميالدي به احتمال بسيار زياد تمديد ميشود. بنابر منابع آگاه، كميته تخصصي اوپك و توليدكنندگان خارج از اين گروه پيش//نهاد دادهاند قرارداد كاهش عرضه نفتخام براي شش ماه بعد از ژوئن تمديد شود. هدف از تمديد اين قرارداد تالش براي مهار بازار اشباع شده نفتخام بوده كه قيمتها را پايين نگه داشته است.در كميته تخصصي كه روز جمعه در وين برگزار شد، ميزان پايبندي اعضا بازبيني شد. در اين جلسه مقاماتي از كشورهايي كه بر ميزان پايبندي به سطح توليد مورد توافق نظارت ميكنند شركت داشتند، مخصوصا كويت، ونزوئال و الجزاير كه از اعضاي اوپك هستند و روسيه و عمان كه عضو اوپك نيستند.يكي از منابع گفت: ميزان كلي پايبندي به تعهدات كاهش توليد در ماه مارس 98 درصد بوده اس//ت. دو منبع ديگر گفتند اين ميزان به نسبت پايبندي در فوريه افزايش نش//ان ميدهد.بر همين اساس ديروز قيمت آتي نفتخام برنت بينالملل، نسبت به قيمت بسته شده در روز پنجشنبه، 42 سنت افزايش يافت و اين نفت در بازار بشكهاي 51/86 دالر معامله شد، اين در حالي س//ت كه معامله آتي نفت وست تگزاس اينترمدييت آمريكا با 43 س//نت افزايش، بشكهاي 49/40 دالر صورت گرفت.تجار ميگويند افزايش قيمتهاي ديروز به خاطر افزايش اميدها براي تمديد قرارداد كاهش توليد مي//ان توليدكنندگان اوپك و غيراوپك مبني بر ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضاست.اين در حالي است كه معاملهگران نفتي روز پنجشنبه گفتند كه كاهش قيمتهاي اخير به خاطر عرضه بيش از حد نفت و با وجود تالش اوپك براي ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضاست. سازمان كشورهاي صادركننده نفت و روسيه توافق كردند كه در نيمه اول سال7102 با كاهش روزانه8/1 ميليون بشكه نفت، ميان عرضه و تقاضا تعادل ايجاد كنند تا با اين كار، قيمت نفت جاني دوباره يابد.در همين حال اركادي دوركويچ، معاون نخستوزير روسيه گفت: بنا بر برنامههاي سرمايهگذاري شركتهاي روسيه ممكن است توليد نفت اين كشور بهدنبال انقضاي قرارداد حاضر افزايش يابد. او كه در حاشيه كنفرانس اقتصادي آخر هفته در شهر كراسنويارسك واقع در سيبري شرقي سخن ميگفت، افزود: اگر هيچ محدوديتي نباشد آنها تصميم خواهند گرفت عقب نشينند.عربستان سعودي و كويت به عنوان توليدكنندگان عمده نفت در خليجفارس تلويحا به قصد اوپك براي تمديد توافق خود با توليدكنندگان خارج از اوپك براي كاهش عرضه نفت تا بعد از نيمه اول امسال اشاره كردند. اين روشنترين پيامي است كه تاكنون از اعضاي اوپك و خارج از آن درباره مساله تمديد داده شده است.خالد الفالح، وزير انرژي عربستان سعودي بيان داشت: اجماعي در حال شكلگيري بين توليدكنندگان نفت است كه توافق كاهش عرضه آنها بايد تا بعد از نيمه اول امسال ادامه پيدا كند. با اين حال هنوز هيچ توافقي بهدست نيامده است.الفالح در حاشيه نشست خبري در امارات متحده عربي به خبرنگاران گفت: اجماعي در حال شكلگيري است اما هنوز كامل نشده است. او در پاسخ به كسي كه درباره توليدكننده غيراوپك يعني روسيه پرسيده بود، گفت: در حال مذاكره با تمام كشورها هستيم. البته هنوز به توافقي نرسيدهايم اما اجماع در حال شكلگيري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.