آسيبشناسيتبليغاتانتخاباتيشوراهایاسالمیشهردرفضایمجازي؛ حتما به من راي دهيد!

Jahan e-Sanat - - News - سالمت

محم//د ميالني- فض//ا همچ//ون روزها و خاطرات گذشته كه دوستان قديمي و اقوامي كه س//الها بود حتي يك س//الم ه//م به آدم نك//رده بودند و به كلي فراموش ش//ده بودند، شده اس//ت؛ همان فاميلها و دوستهايي كه ميآمدن//د و ب//ه جاي اينكه س//الهاي دور را گالي//ه براي مودت و صلهرحم ارزش//مند قرار دهند، ناگهان پيشنهادي بيارزش و بياخالقي ب//ه آدم ميدادند. همانهايي كه ناگهان آدم را به ش//ركتهاي هرمي دعوت ميكردند و قرار بر آن ميش//د زيرمجموعه آنها باشي تا پولي به جي//ب بزنند. هم//ان افرادي ك//ه روياها و توهمهايشان زندگيها را بر باد داد و مشخص ميشد دوستيهايشان و ناگهان پيدا شدنشان بر خير و منفعت شخصي بوده و بنيان اساسي نداش//ت و فرد را صرفا ابزاري براي رسيدن به اهداف و منافعشان ميخواستند. هنوز خاطرات و اين توجهات ناگهاني ابزاري به طور كامل از ذهنمان پاك نشده كه نسل نوين اين دوستان و نيازمندان پديدار شده است.

اين روزها نرمافزار تلگرام را كه باز ميكني ه//م ديرت//ر از گذش//ته آپلود ميش//ود و هم چهرههايي را ميبيني كه به هيچ عنوان حتي نامش//ان را ه//م به ياد نميآوري تا چه رس//د به چهرهها و ژس//تهاي عجيب و غريبشان كه در نوع خود عجيبتر از بس//ياري چهرهها و ژس//تهاي موج//ود در اجتماع هس//تند با توصيفات//ي عجيبتر. به عن//وان مثال ناگهان ميبين//ي در گروههايي عضوت كردهاند كه در آنها محتوايي با اين عناوين نوشته شده است. »همه با هم پيش به س//وي حاج آقا دكتر ا. ق از سالله پاكان استان البرز و براي رسيدن شما ب//ه كمال« يا »حاميان دكتر و مهندس ب. ج از خادم//ان روزگار ارزاني و آس//ايش در دولت هفتم« و ...

بله چارهاي جز ديدن و سكوت نيست. حضور غيرحرفهاي اصطالحات تبليغاتي و ساختارهايي كه نشان از بيبرنامگي و تعجيل در رسيدن به صندلي ش//ورا دارد. اينها گروهها يا كانالهاي تلگرامي نامزدهاي ش//وراي شهرها هستند كه تالش//ي مضاعف براي رس//يدن به پستهاي مدني در ش//هرها دارند. عدهاي هم از نزديكان و دوستان و آشنايان كه ناگهان شماره كساني امثال بنده هم در تلفنهاي همراهشان ذخيره اس//ت، بدون هيچ اجازه يا حتي حرفي در حد تعارف، آدم را وارد اين گروهها ميكنند و براي آنكه اس//تفاده ابزاري مناس//بي داشته باشند، پيامهايي با مضمونهايي نظير ش//ما عزيز دل ما و حاج آقا هس//تيد يا سالم بر بينظيرترين حامي كه وارد گروه ... شدهاند. يا اگر بسيار به راي يا تبليغات كسي نياز داشته باشند،عنوان ميكنند فعاليتهايتان باعث پيروزي كانديداي عزيزمان باش//د يا ... زندهباد بر شما و از اكنون فعاليت كنيد و ...

چنين پيامهايي البته در گروههاي تلگرامي و عموم//ي اتفاق ميافت//د. در اين ميان برخي نامزدهاي انتخاباتي ش//وراي شهر كه شهوت خودبزرگبين//ي دارند و هيچ كالمي جز كالم خودش//ان را نميپذيرند، به جاي گروه، كانال يكس//ويه به راه مياندازند تا هيچ كس نتواند مزاحم كارشان يا تحليلگر ادعاهاي مدنيشان باشد.

از اين گذشته وقتي فضا و شرايط اين دوره از انتخابات در ش//وراهاي شهر به اذعان اغلب تحليلگران بسيار وسيع و عموميتر از انتخابات مجلس گذش//ته نمود پيدا كرده، دس//ت كم عموميت نرمافزار تلگرام در ميان ما بيريشه و بس//يار تصاعدي رشد كرده است. از اين موارد كه بگذريم بزرگترين پرسش و در عين حال اساس//يترين مفهوم مدني كه در اينجا دوباره ش//كل ميگيرد، اين اس//ت كه جايگاه حقوق و حري//م ف//ردي در كجاي قاموس نانوش//ته شهروندي ما ايرانيان نوشته شده است؟ فضاي اجتماعي و مدني ما به چه علت متعلقات خود را در چنين مواقعي به عنوان عنصر كليدي يا تاثيرگذار قلمداد ميكند؟ به چه علتي حضور م//ن به عنوان يك فرد براي كانديداها يا براي وابستگان آنها مهم است؟ اينها سواالتي هستند كه اگرچه پاسخ مناسبي دارند و افراد اجتماع بالجمله به آن پاس//خها واقفن//د اما تكرار اين ش//رايط دقيقا بر اين معناس//ت كه دانستن يا ندانستن، مهم نيس//ت، اشراف و درك حقوق و حريم فرد به عنوان ش//هروند بسيار مهمتر از هر حقوق ديگري است؛ حقوقي كه هم من به عنوان يك ش//هروند بايد در قبال شما بدانم و مسووليت حفظ و رعايت آن را دارم و هر حقوق ديگري كه از آن من است و شما بايد درباره من به آنها قائل و حتي مدافعش باشيد.

از اين رو وقت//ي با چنين معضالتي مواجه ميش//ويم، ع//دم رعاي//ت حق//وق ف//ردي و شهروندي بيترديد ساختارهاي انتخاباتي نيز تحتالشعاع قرار ميگيرد. نامزدهاي انتخاباتي كه كاربرهايشان از سوي آنها وعدههاي نابخردانه و غيرمس//ووالنه به م//ردم ميدهند، آيا توجه كردهان//د كه به راس//تي در زمان رس//يدن به صدارت يا عضويت در ش//وراها به چه قيمتي اين ارزشها زير سوال ميروند؟ از سوي ديگر بزرگترين سوال ديگري كه با ديدن اين حجم تبليغات در ذهن ايجاد ميشود، بسيار عجيب است و در گروههايي كه شخص كانديدا فعال اس//ت و مدام در مقام پاسخگو و هدايتكننده تجمعات و مباحث برميآيد فارغ از آنكه گروه هش//ت نفر عضو داشته باشد يا 268 هزار نفر دقيقا نشاندهنده اين است كه نامزد انتخاباتي در مق//ام ليدر ي//ا مدير گ//روه تلگرامي از چه مساله و تحقير اجتماعي رنج ميبرد كه شغل نهچندان ش//ريف مدير تلگرام//ي را برگزيده است؟ موقعيت يا افاده كاذبي كه متاسفانه در بين توده بيكار و كمسواد جامعه به عنوان يك امر مهم تلقي ميشود. اين موارد دقيقا مبنايي ش//د كه از چند نفر آش//نا درخواست كنم كه براي ديدن از نوع و زاويه ديگر اين پديده بنده را وارد چند فض//اي تلگرامي انتخاباتي كنند؛ گروههايي كه از اس//تان تهران و كرج و يكي از شهرهاي استان خرمآباد انتخاب شده بودند. بر اين اساس دو كانديداي انتخابي بنده از شوراي شهر، خودشان را اصالحطلب و ديگري خودش را اصولگرا ميدانست.

وقتي به عنوان اولين سوال از نامزد كرجي پرسيدم شما به چه اجازهاي و حتي طرز تلقي نامناس//ب، نهاد مدني شوراي شهر را به عنوان محلي براي ارائه نظر يا عقيده سياسي خودتان قلم//داد ميكنيد، تعداد زي//ادي از افرادي كه معلوم نبود چگونه به اصطالح آنالين هستند يا چگونه كمين كردهاند شوريدند و بنده را مغرض و خائن به حاجآقا دكتر... . قلمداد كردند و تهديد به توحش يا از مدافعان رقيب وي دانستند. وقتي اصرار بنده را بر ماهيت ش//وراي شهر براساس مدنيت تكاملنيافته اجتماعي در خاورميانه و نه حتي در ايران ديدند، لحظه بعد از گروه خارج شدم و سپس پيامهاي فردي دريافت كردم كه قاعدتا نبايد تلقي آرامش داشته باشم و واي به حالم اگر حاج آقا دكتر بر مسند نماينده شوراي شهر كرج بنشيند.

اما برخورد نامزد خرمآبادي بس//يار ماليم و در عين حال نجيبانه بود. اين نامزد اصولگرا يا متماي//ل به اصولگرايي اگرچه هيچ ش//ناختي ن//ه خودش و نه كاربرهاي م//ورد اعتمادش از مباحث شورايي نداشتند و كامال شورا را عرصه جدال اصولگرايي بر اصالحطلبي ميدانس//تند ام//ا وقتي صحبت از كاركرد ميآمد، بحث فقر و محروميت مردم حاشيهنش//ين ش//هر بسيار برجستهتر ميشد؛ مردمي كه اگرچه حق حيات معقول و درحد بضاعت يك مومن و يك ايراني را ندارند اما دس//ت كم حق حيات بر اس//اس امكانات شهري را دارند و خواهند داشت. اينها از مهمترين برنامههاي اين نامزد خرمآبادي بود. نكته بسيار عجيبي كه بيانگر زندگي بخشي از جامعه ما در فضاي تلگرامي بود كه واقعا جاي بسي تعجب دارد، زيست آنها در اين شبكهها و فضاهاي مجازي است؛ فضاهايي كه گويا همه نيازهاي آنها را پوشش ميدهد. حتي برگزاري مراسمها و شعارهاي مذهبي.

در گ//روه حامي//ان اين نام//زد تلگرامي بنا ب//ر آن بود كه س//خنراني مذهب//ي در يكي از مناطق شهر خرمآباد به صورت فايل، در گروه تبليغاتي اين نامزد آپلود شود و نيز دعاي كميل در ش//ب جمعه با صدا و همنوايي تني چند از تواشيحخوانان به حمايت از اين كانديد انتشار يابد. گويا ب//ر اين منوال هر برنامهای كه برای جذب و نگه داشتن اعضای گروه الزم بود، انجام میشد. البته بنا بود در روزهای آتی برنامههای تجمعی برای شركت در سخنرانی نامزد موردنظر با شكوه و پرتعداد نيز برگزار شود.

پيروزی در شورای شهر به چه قيمتی و برای چه كاری و با چه هدفی، دقيقا نشاندهنده اصل تناقض بين اقدامات و اهداف نامزدهای انتخاباتی اس//ت. در ش//ورای ش//هری كه بنا بر دريافت حقوق نيس//ت و نخواهد بود، بنا بر صدارت بر ام//وال عمومی يا محل و محفلی برای جذب و اختي//ار بر منابع مالی نيس//ت؛ اين همه اصرار برای رس//يدن به اين پس//ت در مقام خودش س//وال بزرگی است. حتی شرم به جان خريده نگاه از س//وی نامزدی خاص نيز ب//ر اين تعجبها میافزايد. برای مثال نامزد ش//ورای شهری كه حتی مدرك پايان دوره متوسطه را ندارد و اين مساله عيان در اذهان عمومی جريان يافته اما گويی هيچ شرم و رسوايی برای نامزد انتخاباتی ب//ه همراه نداش//ته و ن//دارد و تاييد صالحيت مجدد وی به عن//وان پيروزی حق عليه باطل از سوی همراهان و نزديكان ذینفع از انتخاب مجدد نامزد تلقی میشود، جهانی تناقض را به همراه داش//ته و دارد. تعهد به مردم كجاست؟ صداقت روانی فرد و شورايی كه در آن خواهد نشست، كجا میرود؟ برای وقوف به اين تناقض الزم بود در تهران س//راغ دو نفر از كسانی كه میدانس//تم در دورههای مختلف انتخاباتی با اش//رافی كه به مباحث آیتی دارند و مشاوران خوبی برای نامزدهای انتخاباتی هستند؛ بروم. كسانی كه از زمان حضور وبالگها و سايتها در اينترن//ت كارهای تبليغاتی انتخاباتی كرده بودند و هماكنون نيز با حضور در ش//بكههای اجتماعی به اين نحو در عرصه انتخابات و تحليل حضور كاربران و مردم و تاثيرگذاری اين شبكهها متخصص و صاحب آمار هستند.

حرفهای جالبی بيان شد. سينا. ش كه از حضور عامل روباتها و تاثيرشان حرف میزد و میگفت از اينكه اين رباتها میتوانند شبكههای اينستاگرامی و تلگرامی را تغذيه كنند، در نوع خودش جذابيتهای خاص جهان نرمافزاری را نشان میدهد. اما حتما چند كاربر آگاه و هوشيار نيز برای مديريتها الزم اس//ت. اين متخصص فضای اينترنتی میگفت: اگرچه دسترسی به اين فضاها بسيار آسان است ولی هنوز نامزدها از نداشتن مشی درست و برنامهريزی و همچنين ارائه ش//عارهای مردمی و درست كه بتوانند به آنها متعهد باشند، رنج میبرند. از اين رو كسانی هستند كه با دادن شعارهايی خوب و واجآرايی ش//ده و پرمعنا در حد خودشان رقمهايی قابل توج//ه به جيب میزنند. برای مثال يك جمله باب طبع نامزد، حتی رقمی در حد 28 ميليون نيز عايدی برای طراح داشته كه البته رقمهای اينچنين//ی در قياس با انتخابات و فضای فوق داغ تبليغاتی در آن، بسيار ناچيز است. مضاف بر اينكه اين فضا، فضای شورای شهری است. فضای انتخاباتی رياست جمهوری و مجلس به هيچ عنوان از منظر رقمهای مالی در گردش و مناسبات ارتباطی به هيچ عنوان قابل قياس با اين انتخابات نيست و نخواهد بود.

حمي//د. ب ديگر فعال ح//وزه آیتی كه در اين انتخابات بنا به داشتن مشغلههای ديگر تا امروز وارد گردونه نشده است، میگويد: كسانی را در دورهه//ای ديگ//ر و باالخص در اين دوره ديدهام كه با حجم قابل توجهی از شمارههای افراد وارد محل يا مقر تبليغاتی افراد میشوند و اين ش//مارهها و حجم اطالع//ات نام افراد را میفروشند. اين شمارهها وارد گردونه تلگرامی میشوند و ناگهان فرد میبيند بدون آنكه اراده كند در يك چشم به هم زدن در كانال تلگرامی تعداد زيادی از نامزدها عضو شده است. اگرچه اين متخصص اين كار را به هيچ عنوان اخالقی نمیداند اما در هرصورت میگويد كه در زمان انتخابات اين كار پررنگتر از گذشته میشود. ولی ما در بحث تبليغ محصوالت و فروشهای تبليغات//ی و اساماس يا پيامكی فارغ از اعتبار و مجوز داش//تن ش//ركتهای متولی از سوی مراجع قانونی، متاسفانه عدهای نيز از اين طريق فعاليتهای تبليغاتی میكنند.

حميد. ب در پاسخ به اين پرسش بنده كه حقوق و دستمزد اين افراد بر چه اساسی تعيين میشود، میگويد: حكايت شركتهای تبليغاتی يا كسانی كه درگير اين كارها میشوند در قالب دفاتر تبليغاتی يا حتی فيلمسازی و تبليغات به تعبيری مش//خص است. ش//ايد در ارقام و نوع تبليغ//ات ناگهان تحول يا پ//ركاری فصلی به سراغ اين شركتها يا افراد بيايد اما در مجموع اين گونه نيز نباي//د تصور راحتی از اين كارها داش//ته باش//يم. اما تكليف افرادی كه آشنا يا فاميل و واسطه هستند به هيچ عنوان مشخص نيس//ت. برای مثال بعض//ی از آنها بدون هيچ چشمداشتی اين كارها را انجام میدهند تا فرد مورد حمايتشان وارد شورا شود تا بتواند آنها را حمايت كند يا آنكه با وعده غيرمادی يعنی ارائه شغل يا فرصت عالی برای افراد، شرايط حضور و فعاليت اين عده صورت وجه دريافتی به خود میگيرد. ياد يكی از دوس//تان مطبوعاتیام كه برحسب انتصاب و تالش برای انتخاب يكی از افراد سرشناس در انتخابات رياست جمهوری كه از قضا هيچگاه هم انتخاب نمیش//ود و در نهايت در كسوت مديريت شهری سر بر میآورد، افتادم. او توانس//ت با ارائه وقت و ايده و تش//به به ساختار حمايتی اين نامزد و طی چند دوره تالش وی براي رياستجمهوری و انتصابش در مقام ارشد خادم شهری، در نهايت صاحب يك خانه قابل توجه در غرب تهران شود.

م//وارد اينچنينی اگرچه بيان//ش دردی را دوا نكرده و نخواهد كرد اما دس//تكم بهانهای درست است برای بروز و برجستهسازی مفهوم انسان مدنی، اجتماعی و نحوه و نوع حضورش در مشاركت مدنی و همچنين حركت شورای ش//هر در همه شهرها مبتنی بر اصول مدنی و ش//هری. اينكه شوراهای شهری و روستايی در ايران ناگهان ماهيت سياسی به خود میگيرند و براين اس//اس نوع رسالت و هدف اوليه خود را در راس//تای حركته//ای مردمی و مدنی از ياد میبرند، فصل دردمند افول ش//أن شوراها در ايران اس//ت كه بايد آسيبشناسی جدی و طريقی درست برای تفهميم و حتی مسووليت برای اعضای شورای شهر صورت بگيرد. شورای ش//هر و روس//تا خادمانی حقيقی میخواهد. خادمانی كه سعادت و افتخار خود را در خدمت و تواضع در برابر ش//هروندان و شهرنش//ينان و روستانشينان بدانند. كسانی كه خود را خادم اسالم و مردم بدانند. واقعيتی كه از رفتار بسياری از متقاضيان حضور در شوراها فاصله دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.