منطقه22 نمادفرصتسوزيشهرداريتهران

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا - يك پژوهشگر شهري، احداث درياچه شهداي خليج فارس )درياچه چيتگر( در منطقه 22 را نمونهاي از طرحهاي شكستخورده شهري در تهران عنوان كرد.

سولماز حسينيون با بيان اين مطلب گفت: طرحهاي ش//هري در ايران جنبه روياپردازانه دارند و شهرس//ازان اهميت نميدهند كه طرحي كه ميكشند، چه باليي سر مردم ميآورد؛ هر چن//د همين طرحهاي معضلدار هم در عمل اجرا نميش//وند. وي با اشاره به چشماندازي كه براي درياچه چيتگر تعريف شده تصريح كرد: تضاد ميان چشماندازي كه براي منطقه تعيين شده و آنچه در عمل ش//اهد بوديم به شدت زياد است. در چشماندازي كه در طرح جامع و طرح تفصيلي براي اين منطقه تعيين شده قرار بود كه منطقه 22 تبديل به س//بزترين و پايدارترين محدوده در شهر تهران شود، اما تمام اقدامات انجام شده با اين چشمانداز داراي تناقض آشكار است. اين پژوهشگر شهري با اشاره به فرصتسوزيهايي كه اتفاق افتاده بيان كرد: با احداث چند مسير دوچرخه و ارتباط دادنشان با پارك چيتگر، اين منطقه تبديل به فضايي س//بز و پايدار نمیش//ود. اين منطقه كامال خودرومحور اس//ت و تردد پياده و دوچرخه در آن به س//ختی امكانپذير اس//ت. از س//وی ديگر دسترس//ی آن به وسايل حملونقل عمومی بس//يار كم بوده و شريانهای حياتیاش همان اتوبان و بزرگراههاست.

حسينيون ايجاد درياچه چيتگر را يك اقدام مداخلهای زيس//تمحيطی دانست و تصريح كرد: از ساخت درياچه چيتگ//ر به عنوان يك مزيت و نقطه مثبت ياد میش//ود و معام//الت ملكیها از آن به عنوان اهرمی برای افزايش قيمت استفاده میكنند، اما اين درياچه در حقيقت يك مداخله بزرگ زيس//تمحيطی است كه آثار آن در آينده نزديك مش//خص خواهد ش//د. وی منطقه 22 را موجب كاهش تابآوری و افزايش شكنندگی شهر تهران در برابر سوانح دانست و عنوان كرد: برای تاب آور كردن شهر در مقابل حوادثی چون زلزله بايد در هنگام تهيه طرحها به ظرفيتهای شهر توجه شود. متاسفانه در منطقه 22 يك بارگذاری جمعيتی و ساختمانی خيلی سنگين انجام شده اس//ت، بدون آنكه سازوكار، ظرفيت و زيرساختها با آن تطبيق داش//ته باشد. برای مثال در صورت زلزله، ورودی تهران بس//ته خواهد شد و از آنجايی كه ميزان فضای باز اصال با فضای ساخته شده دارای تناسب نيست، در صورتی كه ساختمانها سقوط كنند؛ روی هم افتاده و فضا را قفل میكنند و در نتيجه ورودی غربی تهران بسته خواهد شد. ساختمانهای بلند موجب تبديل شدن خيابانها به تونل هوا شده و جريان طبيعی هوا را مختل كرده و زمانی كه دمای هوا پايين اس//ت، به كاهش كيفيت محيطزيست دامن میزنند. در حقيقت اين ساختوس//ازهای بیرويه موجب ايجاد مش//كالتی ش//ده كه در تضاد با چشمانداز موجود در طرحهای جامع و تفصيلی است.

وی در انته//ا معضالت موج//ود در منطقه را به علت نبود رويكرد همهجانبه در تهيه طرحهای ش//هری خواند و عنوان كرد: اين نقص در اكثريت طرحهای ش//هری به چش//م میخ//ورد و يكی از علل اصل//ی آن نبود ديدگاه چندمقياس//ی و همهجانبه در مقياس كالن است. بدين معنا كه در هنگام تهيه برنامه، به تاثيرات كالنی كه طرح روی مجموعه شهری تهران خواهد گذاشت، توجهی نشده و بدون آيندهنگری اجرا میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.