نامه مهم سردار سليماني و پاسخ وزیر بهداشت

Jahan e-Sanat - - News - شهری

ايس/نا - وزير بهداشت در پاسخ به نامه سردار سليماني ك//ه در آن از تالشهاي كاركنان خدوم وزارت بهداش//ت در تامين دارو و تجهيزات پزشكي براي رزمندگان مجروح جبهه مقاومت تش//كر كرده بود، نوشت: خدمت به كساني كه براي امنيت و س//المت مردم جانفشاني ميكنند، افتخاري بزرگ است. سيدحسنهاش//مي در اين نامه با آرزوي توفيق براي سردار سليماني و همرزمانش آورده است: برادر بزرگوار سرلشكر پاسدار قاسم سليماني، نامه پرمهرتان را دريافت كردم و خداوند متعال را سپاسگزارم كه بر اين بنده منت نهاد تا بتوانم گامي در راه خدمت به نيكان روزگار بردارم. برادر عزيز، هم شما و هم من ميدانيم كه بايد قدردان آن انسانهاي شريف بود و دست يكايكشان را بوسيد كه بينام و بينشان، گروهي در كسوت رزمندگاني جان بركف و عدهاي آماده التيام دردي از دردمندان، دل به خدمت همنوعان خوش داشتهاند. همانها كه با خداي خود عهد بستهاند و اجر خويش از او طلب ميكنند و بس. آنها كهنعمتهايناشناخته»امنيت«و»سالمت«رابههموطنانمان ارزاني داشته و ميدارند و در اين معركه تا پاي جان ايستادهاند. امروز كه در پاسخ آن سردار رشيد، اين جمالت را مينويسم، خبردار شدم يكي از پرستاران شيردل اين ديار كه در راه خدمت به مدافعان شريف حرم آل رسولاهلل)ص( به اسارت گروههاي تكفيري درآمده بود، با تيزهوشي و رشادت سپاه اسالم از دام دشمنانرهاشدهوبهدامانخانوادهبازگشتهاست.ضمنآرزوي توفيقروزافزونبرايجنابعاليوهمرزمانجهادگرتان،اطمينان دارم ملت شريف ايران هيچگاه فداكاريهاي فرزندان غيور خود را فراموش نميكنند و دعاي خير ايشان هميشه بدرقه راه شما عزيزان خواهد بود. سربلند، سرافراز و سالمت باشيد.

همچنين سردار سليماني در نامهاي كه پيش از اين براي وزير بهداشت نوشته، آورده بود: وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزش//كي، جناب آقاي دكتر سيدحسنهاش//مي، س//الم عليكم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد)ص( و احترام، بدينوسيله از تالشها و زحمات خالصانه جنابعالي و كاركنان خدوم وزارت متبوع در امور آموزش، دارو و تجهيزات و به ويژه درمان رزمندگان مجروح صميمانه تشكر و قدرداني به عمل ميآيد. بديهي است سهم شما برادر بزرگوار و عوامل زحمتكش مربوطه در پيروزيهاي جبهه مقاومت اسالمي در اوراق محاسبات الهي ثبت و محفوظ ميباشد. از درگاه ايزد منان توفيقات روزافزونتان را تحت توجهات حضرت ولي عصر)عج( و رهنموده//اي مقام معظم رهبري حضرت آيتاهلل العظمي خامنهاي )مدظله العالي( مسالت دارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.