در 2 سال گذشته 520 ميليون دالر صادرات دانش فني داشتيم

Jahan e-Sanat - - News -

ايلن/ا- مع//اون پژوهش و فناوري وزير علوم گفت: در س//ال 1395 حدود 280 ميليارد تومان قرارداد دانش فني داشته و صادرات محصول نيز كردهايم، همچنين طي دو سال گذشته 520 ميليون دالر دانش فني صادر شده است.

وحيد احمدي در حاش//يه افتتاح س//يزدهمين جش//نواره ملي فن آفريني ش//يخ بهايي در جمع خبرن//گاران با بيان اينكه ميزان خروجي سرمايهگذاريسالگذشتهجشنوارهشيخبهايي001 ميلياردتومانبوده، افزود: كارهاي بزرگي از جمله المپياد و طرحهاي كسبوكار دانشجويي در كنار المپيادهاي نظري و تئوري و تجاريسازي ايدهها توانسته چنين جشنوارهاي را مطرح كند و اين در شرايط فعلي كشور امري بسيار مهم تلقي ميشود. در اين جشنواره 800 طرح دانشجويي ارائه شده كه 90 طرح غربال و 26 طرح انتخاب شد و براي آنها سعي كردهايم ارتباطات بينالمللي را فراهم كنيم. همچنين سعي كردهايم براي سرمايهگذاري ارتباطات بينالمللي، بحث بورس دانشگاه و مراكز پژوهشي ارتباطات را برقرار كنيم. با ارائه دستورالعملها كاري كردهايم تا دانشگاهها هم بتوانند سرمايهگذاري كنند و در اين جشنواره، دانشگاههاي آماده سرمايهگذاري نيز دعوت شدهاند تا بتوانند در طرحهاي ارائه شده سهيم باشند.معاون پژوهش و فناوري وزير علوم تاكيد كرد: تالش شده تا در اين جشنواره نوآوريها و حركتهاي جديدي با رويكرد فرهنگسازي انجام شود و در كنار آن س//عي شده تا عملياتي كردن طرحهاي نو به عنوان يك اتفاق رقم بخورد و در حال حاضر شركتهاي بزرگ در حال گفتوگو هستند و بحث از طرح موضوع عبور كرده است.

دكتراحمديدرپايانبااشارهبهاينكهسالگذشته001 ميلياردتومان خروجي جشنواره شيخ بهايي بوده كه 77 ميليارد تومان آن متعلق به فن بازارها است، گفت: در سالي كه با عنوان اقتصاد مقاومتي، اشتغال و توليد ناميده شده است، بايد جايگاه جشنواره ملي فنآفريني شيخ بهايي و نمايشگاه آن بيش از پيش حائز اهميت باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.