اقدامات تروریستي و وحشيانه بيپاسخ نخواهد ماند

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا - فرمانده ناجا در واكنش به حادثه اخير ميرجاوه گفت: دشمنان ملت بزرگ ايران بدانند اينگونه اقدامات تروريستي و وحشيانه بيپاسخ نخواهد ماند. حسين اشتري در واكنش به حادثه تروريستي مرز ميرجاوه ضمن تسليت شهادت شماري از مرزبانان دالور و قهرمان كشورمان اظهار داشت: اينگونه اقدامات تروريستي و وحشيانه بيپاسخ نخواهد ماند. چنين حركات مذبوحانهاي هرگز خللي در روحيه حماسي ملت مومن و انقالبي ايران ايجاد نخواهد كرد و مرزبانان نيروي انتظامي تا پاي جان از سرحدات مرزها محافظت ميكنند و اجازه ورود به بدخواهان را نخواهند داد.«

الزم به ذكر است پيكرهاي مطهر 9 نفر از شهداي مرزباني ميرجاوه از زاهدان به سمت زادگاهشان تشييع ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.