تشييعپيكرپاك5 شهيد حادثه تروریستي ميرجاوه

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا - پيكر پاك پنج سرباز شهيد حادثه تروريستي ميرجاوه ديروز با حضور فرمانده انتظامي جمهوري اسالمي ايران در مشهد تشييع شد. مراسم تشييع سربازان شهيد مرزباني اميرمحمد مكاري، مهدي اميني، حجت كاظمي، حس//ين طاهريان و صادق خدادادي از مهديه مشهد تا حرم مطر رضوي برگزار شد. استاندار استان خراسان رضوي، جمعي از مسووالن و فرماندهان نظامي و انتظامي اين استان و انبوه زائران و مجاوران امام هشتم)ع( در اين مراسم حضور داشتند.

پيكر اين ش//هيدان پس از طواف در مضجع نوراني امام هشتم)ع( و اقامه نماز توس//ط نماينده ولي فقيه در خراس//انرضوي براي تدفين به شهرس//تانهاي جغتاي، بردسكن و س//رخس از توابع خراسان رضوي منتقلشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.