حریق در پاساژ مهستان خيابان كارگر جنوبي

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- سخنگوي سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهر تهران از وقوع حريق در تقاطع خيابان كارگر و لبافينژاد خبر داد.

سيدجالل ملكي در اينباره گفت: وقوع حريق در يكي از ساختمانهاي واقع در خيابان كارگر جنوبي، تقاطع خيابان لبافينژاد به س//امانه 125 اطالع داده شد كه به دنبال آن ستاد فرماندهي، آتشنشانان را به محل حادثه اعزام كرد.

وي با بيان اينكه تا س//اعت 19 ديروز عمليات اطفاي حريق در اين ساختمان ادامه داشت، گفت: آتشنشانان در حال اطفاي حريق بودند ولي جزييات بيشتري از اين حادثه اعالم نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.