دربي بدون گل منچستر

Jahan e-Sanat - - News -

گوارديوال و مورينيو رقيبان جدي فوتبال اس//پانيا براي اولين بار در يك شهر و در نزديكي يكديگر مش//غول به كار شدند. تا چندي پيش فاصله محل سكونت مورينيو و گوارديوال تنها چند صد متر بود اما همس//ايگان مركز منچستر هيچوقت ديداري با يكديگرنداشتند.

در حالي كه اين دو مربي در فوتبال اسپانيا حتي از دست دادن با هم طفره ميرفتند و تمامي نگاها به تقابل اين دو مربي معطوف ميشد اما به نظر ميرسد در فوتبال انگليس اين ش//رايط تا حدودي تغيير كرده است. پيش از دربي، اول تمامي نگاهها به برخورد دو مربي سابق بارسلونا و رئالمادريد بود اما در سومين ديدار اين دو مربي دربي شهر منچستر در اولويت قرار گرفته است. دو تيم در مرحله تغيير هستند و مربيان اين تيمها بيش از آنكه به فكر تسويهحساب شخصي و اثبات تواناييهاي فني خود باشند به دنبال تثبيت فلسفه مربيگري شان در اين دو باشگاه هستند.

مورينيو به فكر س//اختن تيمي جديد اس//ت كه ناكاميهاي فن خال و مويز را به فراموشي بسپارد در حالي كه گوارديوال به دنبال كسب اعتبار براي سيتي در فوتبال اروپا و جهان است. گوارديوال براي اولين بار در دوران مربيگرياش نتوانسته جامي به دست آورد اما نهتنها از اين موضوع نگران نيست بلكه اعتقاد دارد به مراتب نسبت به گذشته مربي باكيفيتتر و بهتري شده است. منچسترسيتي در قياس با تيمهاي بزرگي همچون بارسلونا و بايرنمونيخ تاريخ پرافتخاري ندارد و گوارديوال قصد دارد در اين باشگاه تاريخساز شود. گوارديوال در نظر دارد در آينده سيتي را همسطح منچستريونايتد، بارسلونا و رئالمادريد كند و همانطور كه يوهان كرويف فقيد فلسفه فوتبال بارسلون را تغيير داد او نيز ميخواهد همين نقش را براي سيتي ايفا كند.

با هر نتيجهاي در فصل جاري اين دو مربي سال آينده همچنان در تيمهاي خود باقي ميمانند. هواداران سيتي با وجود اينكه گوارديوال هيچ جامي كسب نكرده از تفكرات تهاجمي او تا حدودي راضي به نظر ميرسند و كسب سهميه ليگ قهرمانان اروپا نوعي موفقيتبرايآنانمحسوبميشود.هوادارانيونايتدهمگذشتهازتفكراتدفاعيمورينيو كه تا حدودي با فلسفه تهاجمي يونايتد در تضاد است به تواناييهاي فني او باور داشته و منتظر شكوفايي دوباره اين تيم هستند. در فوتبال امروز نتيجه بر نوع و كيفيت بازي چيره شده و هواداران يونايتد بهخوبي اين موضوع را درك ميكنند. مطمئنا قهرماني در ليگ حذفي فوتبال انگليس و قهرماني احتمالي در ليگ اروپا در اولين فصل، اعتبار مورينيو را نزد تماشاگران اين تيم دوچندان ميكند.

مهمترين نگراني مورينيو در دربي منچستر مصدوميت بازيكنان كليدي اين تيم بود. در غياب زالتان ابراهيموويچ، روخو و پل پوگبا منچستريونايتد بدون دندانهاي زهري خود به دنبال كسب حداقل امتياز بود. در تفكرات مورينيو تساوي حكم پيروزي را داشت و به همين دليل با سيستمي كامال بسته و استفاده از بازيكناني كه تنها تفكرات تاكتيكي او را در زمين پياده ميكنند آرايش تيمي خود را انتخاب كرد.

در سيستم 4-3-3 يونايتد كه در بيشتر زمانهاي بازي به 4-1-4-1 تغيير ميكرد، رشفورد تكمهاجم بود. مخيتاريان در راست و مارسيال در چپ بيشتر از آنكه در فاز تهاجمينقشداشتهباشندباعقبنشينيوقرارگرفتندركنارههاوظيفهدفاعيداشتند. در ميانه ميدان نيز هررا و فليني با درگيرهاي فيزيكي و پوشش فضاي جلو خط دفاعي به مايكل كريك اجازه ميدادند با خيالي آسوده فضاهاي بهوجود آمده بين دو خط دفاعي و مياني را بهخوبي پوشش دهد.

بدون ترديد در دفاع چهارنفره يونايتد اريك بايي مرد برتر ميدان بود. در مركز خط دفاعي بايي در كنار دالي بليند زوج موفقي را تشكيل داده بودند اما والنسيا و دارميان وظيفهاي متفاوت نسبت به گذشته داشتند. والنسيا مدافعي تهاجمي است كه نقطه قوت او حضور هميشگي در حمله است اما در اين ديدار به هيچ عنوان اجازه نداشت در حمله شركت كند. در چپ نيز دارميان مانند بازي گذشته مقابل چلسي كه تنها در كانال سمت چپ بازي ميكرد، وظيفه داشت اين منطقه را پوشش دهد. دارميان در اين فضا بازيكن مشخصي را نشان نميكرد و در صورت نياز ميتوانست به كنارهها نيز متمايل شود. در پيشاني خط حمله ماركوس رشفورد تكمهاجم بود؛ مهاجمي كه به تنهايي نميتوانست در بين چهار مدافع سيتي كاري كند.

گوارديوال هم مانند هميشه با بازيكناني متفاوت اما در سيستمي مشابه آرايش تيمي خود را انتخاب كرد. مهمترين نگراني گوارديوال غيبت ديويد سيلوا بود كه كمبود او در فاز تهاجمي سيتي كامال مشهود بود.

در سيستم 4-2-3-1 سيتي، اوتامندي، وينسنت كمپاني، كولوروف و زابالتا چهار مدافع اصلي بودند. نقش كولوروف و زابالتا تفاوتهاي زيادي با يكديكر داشت.

كولوروف وظيفه تهاجمي كمتري داشت و در صورت نياز تنها بايد از كنارهها در حمله شركت ميكرد اما زابالتا تحت هيچ شرايطي در كنارهها قرار نميگرفت. در راست رحيم استرلينگ كامال لب خط بازي ميكرد و زابالتا با حمله به فضاي بين دارميان و بليند قصد داشت يونايتد را از اين منطقه تحت فشار قرار دهد. در چپ سانه بيشتر لب خط بازي ميكرد اما فضاي بين والنسيا و بايي در اختيار كوين دبروينه بود. نظم و انضباط ديدني يونايتد در يكسوم دفاعي موجب شده بود هيچ فضايي در اختيار بازيكنان سيتي قرار نگيرد و بازيكنان تكنيكي سيتي نميتوانستند راهي به دروازه يونايتد پيدا كنند.

يحيي توره و فرناندينيو دوهافبك دفاعي سيتي با عقبنشيني دائمي يونايتد بيشتر در بازيسازي شركت داشتند. آگوئرو نيز در سيستم بسته يونايتد كمتر صاحب توپ ميشد و به همين دليل با حركت به مركز زمين سعي داشت بيشتر صاحب توپ شود و به همين دليل از دروازه يونايتد دور ميشد؛ موضوعي كه مورينيو دقيقا به دنبال آن بود تا آگوئرو را از دروازه دي خيا دور نگه دارد.

با نگاهي به تعداد پاسهاي سيتي در مقابل يونايتد تفاوت آشكار استراتژي دو مربي مشخصميشود.درصدمالكيت96 درصدوتعدادپاسهاي546 سيتيدرمقابلدرصد مالكيت 31 درصد و تعداد پاسهاي 288 يونايتد نمونهاي از اين تفاوت است.

سيتي تنها يك امتياز به يونايتد برتري دارد اما با نگاهي به حريفان آينده دو تيم و بازيهاي نسبتا آسانتر سيتي نسبت به يونايتد و همينطور حضور يونايتد در ليگ اروپا شاگردان گوارديوال براي رسيدن به رتبه چهارم جدول و كسب سهميه ليگ قهرمانان اروپا نسبت به شاگردان مورينيو شانس بيشتري دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.