جدال دو استقاللی براي نايبقهرماني

Jahan e-Sanat - - News -

ديدارهاي هفته بيستونهم ليگ برتر فوتبال، امروز به صورت همزمان برگزار ميشود. ممكناستاينهفتهتكليفنايبقهرمانوديگرتيمسقوطكنندهبهدستهاولمشخص شود. فصل شانزدهم ليگ برتر فوتبال به روزهاي پايانياش رسيده است. امروز هشت ديدار به صورت همزمان برگزار ميشود تا به اين ترتيب، هفته بيستونهم ليگ برتر به سرانجام برسد. در اين هفته، ممكن است تكليف نايبقهرمان ليگ و تيمي كه بايد به همراه ماشينسازي به دسته اول برود، مشخص شود و هفته آخر ليگ، كامال تشريفاتي شود.تمامديدارهايهفتهبيستونهمليگبرتر،ساعت81 آغازميشوند. پرسپوليس- ذوبآهن؛ دردي به نام سوداي آقاي گلي بازيپرسپوليسوذوبآهندرليگبرترفوتبالايران،سالهااستكهجزوديدنيترين و حساسترين بازيها است و هر زمان اين دو تيم در ورزشگاه آزادي برابر هم صفآرايي كردهاند، بازي تماشايي رقم خورده است اما اين بار، ديدار سرخها و سبزها در حالي برگزار ميشود كه پرسپوليس قهرمان ليگ برتر شده و انگيزه زيادي براي انجام بازي هجومي و همهجانبهنداردوذوبآهنهمدربهترينحالتجايگاهش را در رده چهارم حفظ ميكند.

چهارم ش//دن ذوبآهن ميتواند براي اين تيم بسيار ارزشمندباشدچونممكناستباكسباينرتبهوقهرماني احتمالي تراكتورسازي در جام حذفي، تيم اصفهاني جواز حضور در ليگ قهرمانان آس//يا را كسب كند و به همين دليل به نظر ميرسد در بازي امروز اين پرچم سبز باشد كهميلبيشتريبهحملهدارد.ازسويديگر،مهديطارمي بهترينمهاجمپرسپوليسرقابتسختيباساسانانصاري براي آقاي گلي دارد و براي اينكه بتواند خود را از رقيبش جدا كند، انگيزه بااليي دارد. پديده- استقالل؛ راه آسيا از مشهد ميگذرد استقالل دو امتياز كمتر از تراكتورسازي دارد و بايد تالش كند بار ديگر به رده دوم برسد. براي اين كار، شاگردان منصوريان بايد پديده را در مشهد قرباني كنند. پديده همان تيمي است كه هفته قبل در تهران و در ورزشگاه آزادي چهار گل از پرسپوليس دريافت كرد تا جشن قهرماني سرخپوشان رنگينتر شود. استقالل در حالي به مصاف پديده ميرود كه تراكتورسازي بايد در اصفهان با سپاهان احيا شده ديدار كند. به همين دليل، آبيهاي تهراني اميد زيادي دارند كه يك هفته مانده به پايان ليگ، بار ديگر حضور در رتبه دوم را تجربه كنند. سپاهان- تراكتورسازي؛ جشن صعود به آسيا در نصف جهان تراكتورسازي اكنون به عنوان تيم دوم جدول- كه به هيچ وجه از رده سوم پايينتر نميرود- و يكي از فيناليستهاي جام حذفي در فصل آينده ليگ قهرمانان آسيا حضور خواهد داشت، دوم شدن در ليگ برتر، كيفيت آن را بيشتر ميكند. ضمن اينكه ممكن است فوتبال ايران در فصل آينده با كاهش سهميه روبهرو شود كه در آن صورت، دوم ماندن در ليگ برتر، حاشيه امني براي تراكتورسازي ايجاد ميكند. از سوي ديگر سپاهان براي آنكه بخت حضور در ليگ قهرمانان آسيا را از دست ندهد به فكر شكست تراكتور و رس//يدن به رده چهارم است. در صورتي كه سپاهان از تراكتورسازي امتياز بگيرد و ذوبآهن از پرسپوليس شكست بخورد، اين طالييپوشان اصفهان خواهند بود كه در رده چهارم قرار ميگيرند. ماشينسازي- سياهجامگان؛ رفيق سقوط ماشينسازي هفته قبل به ليگ دسته اول سقوط كرد و در دو هفته پاياني، تنها ميتواند در سرنوشت ديگر تيمهاي لب مرز، نقشآفريني كند. اين هفته سياهجامگان كه بيشترين احتمال سقوط دارد به ديدار ماشينسازي ميرود. اين تيم براي ماندن در ليگ برتر فقط بايد برنده شود. تازه در اين صورت هم بايد اميدوار باشد كه صبا يا سايپا امتيازازدستبدهند.اينتيممشهديبا42 امتيازدرآستانهسقوطاستوصباوسايپا بهترتيببا52 و92 امتيازباالترازاينتيمقراردارند.

نكته مهم اين است كه ماشينسازي با شكست سياهجامگان- در صورت برتري صبا بر نفت تهران- حكم سقوط سياهجامگان را امضا ميكند و باعث ميشود صبا و سايپا نفس راحتي بكشند و براي فصل بعد ليگ برتر برنامهريزي كنند. نفت تهران- صبا؛ قم، لب مرز سقوط

صبا با 25 امتياز در رده چهاردهم ليگ برتر قرار دارد و در دو هفته آخر ليگ بازيهاي سختي برابر نفت تهران و استقالل خوزستان دارد. اين در حالي است كه سياهجامگان در يك قدمي اين تيم حضور دارد و دست كم اين هفته بازي آساني با ماشينسازي دارد. صبا اگر نفت تهران را ببرد و در ديدار ديگر سياهجامگان برابر ماشينسازي برنده نشود، صبا در ليگ برتر ميماند اما اگر صبا از نفت ببازد و سياهجامگان برنده شود، در آن صورت جاي تيمهاي چهاردهم و پانزدهم عوض ميشود و كار به هفته آخر كشيده ميشود. آن وقت صبا بيشترين احتمال سقوط را خواهد داشت. پيكان- سايپا؛ جدال خودروسازان براي فرار از سقوط تيمهاي صنعتي پيكان و سايپا در هفته بيست و نهم ليگ برتر به مصاف هم ميروند اما دو تيم در شرايطي كامال متفاوت در ميدان حاضر ميشوند. پيكان تقريبا اميدي به رس//يدن به رده چهارم ندارد چون ذوبآهن و س//پاهان، هر دو چهار امتياز از اين تيم بيش//تر دارند و پيروزي هركدام از آنها در اين هفته، اميد پيكان براي رس//يدن به رده چهارم را كامال قطع ميكند.

در طرف ديگر سايپا در حالي به مصاف پيكان ميرود كه با يك برد در ليگ برتر باقي ميماند و ميتواند براي فصل بعد برنامهريزي كند. سايپا 29 امتيازي است و صبا 25) امتيازي( و سياهجامگان 24) امتيازي( را در تعقيب خود ميبيند. هرچند وضعيت سايپا نسبت به اين دو تيم خيلي بهتر است اما هنوز روي كاغذ احتمال سقوط سايپا وجود دارد.

در دو ديدار ديگر استقالل خوزستان به مصاف گسترش فوالد ميرود و در آخرين بازي، ديدار تيمهاي خوزستاني صنعت نفت و فوالد كامال تشريفاتي است. دو تيم نه شانسي براي رسيدن به ردههاي باال و كسب جواز حضور در ليگ قهرمانان آسيا را دارند و نه خطري براي سقوط به دسته اول حس ميكنند. نتيجه ديدار دو تيم تنها ميتواند جايگاه آنها را در ردههاي يازدهم و دوازدهم عوض كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.