5 ميليارد ريال جريمه در 4 بازي

Jahan e-Sanat - - News -

تيم ملي فوتبال ايران هرچند در آستانه صعود به جامجهاني قرار دارد اما به خاطر رفتارهاي نامناسب در چهار مسابقه باالي پنج ميليارد ريال از سوي فيفا جريمه شده است!

فيفا پنجش//نبه گذشته اعالم كرده كه فدراسيون فوتبال ايران به خاطر اتفاقات رخ داده در بازي تيم ملي ايران و چين در مرحله نهايي انتخابي جامجهاني مبلغ 50 هزار فرانك جريمه شده است. اين راي انضباطي به خاطر حضور بيش از حد تماشاگران در ورزشگاه و پرتاب مواد محترقه براي ايران در نظر گرفته شده است اما جالب است كه ايران پيش از بازي با چين هم مشمول جرائم سنگين فيفا شده بود كه در ادامه به آن اشاره ميشود: ايران- قطر؛ 40 هزار فرانك دي//دار رفت تيم ملي فوتبال ايران با قطر به يكي از جنجاليترين مس//ابقات مرحله نهايي انتخابي جامجهاني در قاره آسيا تبديل شد. ايران در دقايق پاياني بازي به گل برتري رسيد و همين مساله باعث شد تا درگيريهايي بين بازيكنان و اعضاي دو تيم شكل بگيرد. فيفا ع//الوه بر محروم ك//ردن تعدادي از بازيكنان دو تي//م و جواد نكونام مرب//ي تيم ملي اي//ران، ايران را 40 هزار فران//ك جريمه كرد و يك اخطار جدي هم داد.

اين جريمه به خاطر رفتار نامناس//ب تماش//اگران و حضور افراد غيرمجاز در داخل زمين در نظر گرفته شد. ايران- كرهجنوبي؛ 45 هزار فرانك برگزاري ديدار رفت تيم ملي فوتبال ايران مقابل كرهجنوبي در روز تاسوعا باعث شده بود تا تعداد زيادي از تماشاگران در ورزشگاه آزادي حضور يابند و در جريان اين مس//ابقه به عزاداري مشغول شوند. بعد از آن مس//ابقه بود كه فيفا طبق اعالم ناظران خود، ايران را به خاطر سردادن شعارهاي مذهبي و نصب بنرهاي ديني به 45 هزار فرانك، درج توبيخ و يك اخطار جريمه كرد. ايران- سوريه؛ جريمه ايران در مالزي! تيم ملي فوتبال ايران براي بازي با سوريه مصائب زيادي داشت. اين مسابقه با درخواست سوريه به ميزباني مالزي برگزار شد. در آن مقطع زماني شرق آسيا در فصل »منسن« يا بارشهاي شديد موسمي قرار داشت و به همين علت كارلوس كيروش سرمربي تيم ملي به همراه فدراس//يون فوتبال اعتراضهاي زيادي را براي تغيير محل برگزاري مسابقه ترتيب دادند كه در نهايت هم بياثر ماند.

تاكتيك سوريه در اين مسابقه از يكسو و شرايط بسيار بد زمين به خاطر بارش باران از سوي ديگر خشم تماشاگران حاضر در ورزشگاه را در پي داشت و باعث پرتاب اشيايي از سوي آنها به داخل زمين شد. فيفا هم با استناد به اين كار، ايران را سه هزار فرانك جريمه كرد. ايران- چين؛ شانس آورديم تماشاگران محروم نشدند اتفاق//ات تل//خ بازي تيم مل//ي فوتبال ايران با چين در ورزش//گاه آزادي آنقدر پررنگ بود كه ش//ايد فدراس//يون فوتبال هم خودش را براي محروميت تماش//اگران در مس//ابقات باقيمانده آماده كرده بود. در جريان اين مس//ابقه، تماش//اگران با پرتاب نارنجك به يك قدمي كمكداور مسابقه، وي را نقش بر زمين كردند ولي اين كمكداور از جاي خود بلند ش//د و بازي ادامه يافت. خوش//بختانه در اين مسابقه كه به خاطر رايگان بودن، ازدحام عجيبي در ورزش//گاه آزادي شكل گرفته بود، اتفاق بدتري رخ نداد.

فيفا به دليل آنچه استفاده از مواد آتشزا، ازدحام شديد تماشاگران در ورزشگاه و همچنين عدم استفاده از عالئم تجاري فيفا در جريان اين مس//ابقه عنوان شده است، فدراسيون ايران را به 50 هزار فرانك جريم//ه كرد تا جمع جرائم مال//ي ايران تا اينجا به 138 هزار فرانك برس//د كه با احتساب فرانك 3800 توماني، جريمههاي ايران چيزي بالغ بر 526 ميليون ميشود!

ايران در راه رسيدن به جامجهاني روسيه سه مسابقه ديگر پيشرو دارد؛ بازي با ازبكستان و سوريه در ورزشگاه آزادي و بازي با تيم ملي كرهجنوب//ي در كره. بايد ديد آيا تماش//اگران و اعضاي تيم ايران در اين دو بازي خانگي سنتشكني ميكنند تا هزينه بيشتري را ايران براي رسيدن به جامجهاني متحمل نشود يا خير.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.