از اعتماد به نفس فليني تا آينده پارسجنوبي

Jahan e-Sanat - - News -

ميترا زماني- يعني اين فليني بازيكن منچستر فقط مو دارد اما عقل در كلهاش نيست! طرف به محض دريافت كارت زرد دوباره روي همان بازيكن خطا كرد و يك كله هم زد كه اخراجش قطعي شود! در ليگ خودمان حتي قاسم دهنويوميالدفخرالدينيوبقيهعقلكلهااينطورياخراجنميشدندكهاستاد! واقعا اين صحنه در جمع پنج اخراج احمقانه تمام تاريخ جاي دارد!

نكتهاي را در مورد صعود تيم پارسجنوبي جم بفرماييم كه در دلمان نماند. االن همه دارند ميگويند چقدر خوب كه يك تيم با بودجه وارد ليگ شد در حالي كه اين تيم هم مثل بقيه تيمهاي تحت حمايت وزارت نفت در ليگ برتر ريالي بودجهدريافتنميكند!اينتيمهمباهمانمشكالتماليطرفخواهدبودكه ملوان و سپيدرود و ايرانجوان بوشهر و بقيه تيمهاي قديمي و ريشهدار!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.