كليد واگذاري تراكتورسازي زده شد

Jahan e-Sanat - - News - قاره فوتبال

نخستين نشست جدي واگذاري باشگاه تراكتورسازي با حضور مسووالن اين باشگاه و موافقت نهاد مالك آن برگزار شد. همانطور كه انتظار ميرفت با موافقت مسووالن سپاه پاسداران و همكاري نهادهاي مربوطه طرح واگذاري باشگاه تراكتورسازي تبريز به منظور ايجاد ساختاري منسجم و باثبات در اين باشگاه پرطرفدار آغاز شد.

بر اين اساس پس از دستور فرماندهي كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در راستاي واگذاري باشگاه تراكتورسازي تبريز اولين جلسه همفكري در راستاي عملياتي شدن اين دستور با حضور پزشكيان، دبيري، نجفي و آجورلو در تبريز برگزار شد و حاضران در اين نشست به بررسي آخرين شرايط واگذاري باشگاه پرداختند.

روند واگذاري باشگاه تراكتورسازي تبريز با حفظ ساختار مديريتي موجود به صورتي انجام ميشود كه همچون سالهاي گذشته تيم فوتبال تراكتورسازي با ثبات و آرامش در جامهاي داخلي و بينالمللي به كار خود ادامه دهد.

در همين راستا پيشبينيهاي الزم براي تامين اعتبارات مورد نياز باشگاه در سالهاي آينده صورت گرفته و انتظار ميرود اين واگذاري تاثير مطلوبي در بهبود شرايط تيم سرخپوششهرتبريزداشتهباشد. ثباتمديريتيازجملهموضوعاتحائزاهميتدرروند واگذاري باشگاه تراكتورسازي است كه موجب ميشود در طول مدت مراحل اجرايي روند حركتي تيم با اختاللي مواجه نباشد و بر همين مبنا انتظار ميرود سرخپوشان تبريزي در فصلهاي آتي نيز شرايط مطلوبي را در اين باشگاه شاهد باشند.

گفتني است باشگاه تراكتورسازي تبريز در سالهاي اخير با حمايت سپاه پاسداران انقالب اسالمي يكي از قدرتهاي باثبات فوتبال كشور بوده كه در اين فصل نيز با حضور در پلههاي بااليي جدول و رسيدن به فينال جام حذفي در آستانه كسب سهميه حضور در رقابتهاي آسيايي قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.