اولويتهاي جديدتر اعالم ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

»تاكنون بيش از 40 هزار نفر براي تش//رف به حج امس//ال ثبتنام اوليه را انجام دادهاند و با نهايي شدن فرآيند اجاره هتلهاي حجاج در عربستان، احتمال اعالم اولويتهاي جديد براي اعزام به حج وجود دارد.«

حميد محمدي درباره روند ثبتنام از واجدان تشرف به حج امسال، گفت: »ثبت نام اوليه تشرف به حج تمتع از32 فروردينماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد و دارندگان اسناد وديعهگذاري حج تا پايان شهريور ماه سال 1385 ميتوانند براي انجام اين فرآيند به شعب بانك ملي سراسر كشور مراجعه كنند.«

او با اشاره به امضاي دير هنگام توافقنامه حج امسال و به دنبال آن اعزام با تاخير تيم مسكن حج به عربستان، اظهار كرد: ايران آخرين كشوري است كه براي عقد قرارداد خدمات حج در كشور عربستان اقدام ميكند و اجاره مسكن حجاج يكي از مهمترين بخشهاي خدماتي حج است بنابراين با اين چالش مواجه بوديم كه هتلها توسط ديگر كش//ورها اجاره شده باشد و نگران اين بوديم كه نتوانيم براي همه جمعيت حجاج ايراني مسكن تامين كنيم، از اين رو اولويتها را محتاطانه اعالم كرديم، اما به دنبال روند خوب اجاره مسكن حجاج در مكه و مدينه اولويتهاي حج را تا 31 شهريورماه سال 1385 افزايش داديم.

رييس سازمان حج ادامه داد: »اگر بتوانيم هتلهاي بيشتري متناسب با استانداردها و شاخصهايي كه در سازمان حج و زيارت تعريف شده تامين كنيم، اين احتمال وجود دارد كه اولويتهاي بيشتري را براي حج امسال فراخوان كنيم.«

او درباره ميزان سهميه حجاج ايراني يادآور شد: »در چند سال گذشته به دليل اجراي طرح توسعه مسجدالحرام 20 درصد از سهميه حج همه كشورهاي اسالمي كسر شده بود و در آخرين اعزام حجاج ايراني، 64 هزار زائر به حج اعزام شدند اما با تكميل بخشعمدهايازطرحتوسعه،طرفسعوديامسالآن02 درصد را جبران كرد، از سويي با تالش هيات حج جمهوري اسالمي ايران موفق شديم سهميه حج را 35 درصد نسبت به سال 94 افزايش دهيم و امسال 86 هزار و 500 نفر به حج اعزام ميشوند.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.