كارگردان الاللند سريال موزيكال ميسازد

Jahan e-Sanat - - News -

»ديمين ش//زل« كارگردان فيلم نامزد اسكار »الاللند« قرار اس//ت يك س//ريال تلويزيوني موزيكال بسازد.

به گزارش »رولينگ استون« ديمين ش//زل فيلمس//از برنده اسكاري كه فيلم الاللند او با بازي اما استون و رايان گاسلينگ جوايز مختلفي را در »بفتا«، »گلدن گلوب«، »اسكار« و »انجمن كارگردانان آمريكا« دريافت كرد، كارگرداني سريالي به نام »ادي« را بر عهده گرفته است.

اين سريال موزيكال درباره يك كلوب در فرانسه معاصر است و جك تورن فيلمنامه و نمايشنامهنوس انگليسي متن آن را به نگارش درميآورد. تورن همان نويسندهاي است كه با جي. كي رولينگ در نگارش نمايشنامه »هري پاتر و فرزند نفرينشده« همكاري داشته است.

»اين انگليس اس//ت« يكي از كارهاي تلويزيوني اس//ت كه تورن يكي از فيلمنامهنويسان آن محسوب ميشود. »پوستها« و »بيشرم« هم از ديگر آثار اين فيلمنامهنويس هستند.

هنوز موسيقيداني كه بايد روي ترانهها و آهنگهاي متن مجموعه »ادي« كار كند، مش//خص نشده اما گفته ميشود گلن بَلِرد ترانهنويس برن//ده جايزه »گرمي« به عنوان مدير اجراي//ي با اين پروژه هم//كاري خواهد كرد. »بلرد« تاكنون با چهرههايي چون مايكل جكس//ون و كيتي پري همكاري داشته است.

ادي دومين پروژه مهم »ش//زل« پس از الاللند محس//وب ميش//ود. او با بردن جايزه بهترين كارگرداني اس//كار، عنوان جوانترين فردي كه موفق به كس//ب اين افتخار شده را از آن خود كرد. دس//امبر سال گذش//ته اعالم شد او قرار است فيلم »اولين انس//ان« را درباره زندگي نيل آرمسترانگ / نخستين فضانوردي كه روي كره ماه قدم گذاشت / كارگرداني كند. او در اين فيلم باز هم رايان گاسلينگ را به عنوان بازيگر اصلي خود برگزيده است. »اولين انسان« قرار است دوازدهم اكتبر 2018 روي پرده برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.