بخش زيادي از آثار باستاني كاوش نشده است

Jahan e-Sanat - - News -

رييسسازمانميراثفرهنگي و گردش//گري با اشاره به اينكه بخش زي//ادي از آثار باس//تاني كاوش نشده است، از فعال شدن انجمنهاي ميراث فرهنگي براي مراقبت از آثار خبر داد. زهرا احمديپور در گفتوگو با ايلنا در پاس//خ به اين سوال كه در دوره رياست شما بر سازمان ميراث فرهنگي كاوش آثار تاريخي چه وضعيتي داشته است؟ گفت: »بخش بزرگي از آثار كاوش نشدهاند. ايران سرزميني كهن است و روي هر نقطهاي كه دست بگذاريد، آثار تاريخي وجود دارد، اما مساله اصلي بعد از كاوش است كه بايد از اين آثار مراقبت شود.«

او اضافه كرد: »فعال وضعيت مراقبت از اين آثار وجود ندارد بنابراين فازبندي شده و در فصلهاي مختلف كاوش در مناطق مختلف انجام ميش//ود. ما هم با رويكرد مراقبت از كاوشهاي انجام شده كار را پيش ميبريم.«

رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري بيان كرد: »آنچه ميتواند به ما كمك كند استفاده از ظرفيت انجمنهاي ميراث فرهنگي است. اين انجمنها فعال شدهاند و به زودي طي روزهاي آتي يك گزارش ملي ارائه ميدهيم تا مشخص شود، چه ظرفيتي براي مراقبت از اين آثار داريم.«

احمديپور در پاسخ به اين سوال كه چند درصد از آثار هنوز زير خاك هستند، گفت: »اعالم درصد در اين مورد واقعا سخت است اما خارج كردن اين آثار از زير خاك طبق فصلهاي كاوش انجام ميشود.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.