معاون وزير گردشگري ايتاليا سخنران آيين گشايش نمايشگاه كتاب تهران

Jahan e-Sanat - - News -

ايرن/ا- مدير كميته امور بينالملل س//يامين نمايش//گاه بينالمللي كتاب تهران گفت: انتيمو چزرو، معاون وزير ميراث و فعاليتهايفرهنگيوگردشگريايتاليا،بهعنوانسخنرانمراسم افتتاحيه، در صدر يك هيات فرهنگي در س//يامين نمايشگاه بينالمللي كتاب حضور پي//دا ميكند. غالمرضا نوعي گفت: طراحي و ساخت غرفه ايتاليا كه مهمان ويژه نمايشگاه بينالمللي كتاب است، بر عهده دو معمار ايراني به نامهاي ليال عراقيان و عليرضا بهزادي است. به گفته او، اين افراد طراحي پل طبيعت در تهران را برعهده داشتند و برنده جايزه معماري »آقاخان« در سال 2016 شدند. نوعي اضافه كرد: طراحي غرفه امسال ايتاليا كه در سالن ملل نمايشگاه قرار دارد، بهگونهاي است كه فضايي جذاب را براي عرضه كتاب فراهم ميكند و بازديدكنندگان با نمادهايي از تاريخ، ادبيات و زبان ايتاليايي آشنا ميشوند. از اين رو بايد آن را فضايي چندمنظوره دانست.

به گفته او، تجربه گذر كردن از اين غرفه مانند تجربه گشت و گذار در يك شهر كهن ايتاليايي است كه در آن مردم امكان تفرج و كشف فضاها را دارند. سيامين نمايشگاه كتاب تهران با شعار »يك كتاب بيشتر بخوانيم« از سيزدهم تا بيست و سوم ارديبهشتماه در شهر آفتاب برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.