حكايت رستم و جمنا !

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفري- يكي بود اسم بچهاش را گذاشت رستم، بعد كه بزرگ شد ميترسيد اسمشراصداكند!ايناالنحكايتجمناست! ديروز بيانيه دادند كه هم رييسي نامزد اصلي ماست هم قاليباف! اينكه يك تشكل با دو نامزد اصلي در انتخابات شركت ميكند جالب است. يك مقدار هم آدم را ياد يكي از كاراكترهاي فيلمهاي وسترن مياندازد كه براي شلوارش هم كمربند ميانداخت هم بند شلوار! حاال اينكه جمنا واقعا به يكي از دو نفر اعتماد دارد كه به عنوان نامزد برنده روانه ميدانش كند يا اينكه همان حكايت رستم در ميان است را بايد چند وقت ديگر متوجه شويم! نتيجه اخالقي: پيشنهاد ميكنيم آقاي روحاني در مناظرهها طرف يكي از اين دو تا را ميگيرد و هر چه او گفت بگويد شما راست ميگوييد، بعد هر چه آن يكي گفت را رد كند! اگر بينشان دعوا نشد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.