دنيا هرگز امتيازي به ایران نميدهد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

صدور بخشنامههاي غافلگيركننده و بدون دريافت آراي تش//كلهاي تخصص مربوطه پرهيز كند و ريلگ//ذاري براي كاهش تصديگريهاي خود را جدي بگيرد. مباحثي نظير تعرفه واردات، نرخ ارز، نرخ س//ود بانكي، اختصاص ارز مبادالتي به برخي كاالها، تعريف چراغ خاموش موانع غيرتعرفهاي در سازمانهاي صادركننده مجوز واردات، موازيكاري برخي س//ازمانها با يكديگر، تعيين سقف واردات و دهه//ا موضوع ديگر از جمله مقوالتي اس//ت كه تش//كلهاي اقتصادي ميتوانند ب//ه عنوان بازوي مش//ورتي دولتمردان در آنها ورود كرده و نظرات كارشناسي خود را در اختيار سياستگذاران اقتصادي قرار دهند.

از س//وي ديگر از آنجايي كه هرجا كه دولتها در حوزه فعاليتهاي اقتصادي وارد عمل ميشوند، خواه ناخواه بوروكراس//ي اداري متراكم ش//ده و به دنب//ال آن كاهش س//رعت در تصميمگيريها و افزايش هزينههاي زايد رقم ميخورد، ميتوان نقش تشكلهاي اقتصادي را بهعنوان بهترين مرجع براي قبول مسووليت انجام امور اجرايي آن صنف مورد توجه ق//رار داد.چنين رويكردي ميتواند عالوه بر اينكه مسير كوچكسازي دولتها را كه آرزوي همه صاحبنظران اقتصادي در كشور ماست هموار سازد، فعاالن اقتصادي بخشخصوصي را نيز از ميزهاي اداري و امضاهاي طاليي برهاند.

بر پايه اين باور بيگمان بايد مبتني بر تجربيات جهاني ادعا كنيم كه براي توسعه تجارت خارجي و فرصتآفريني در اين عرصه هيچ راه ديگري جز اينك//ه دولت بايد به ظرفيته//ا و توانمنديهاي بخشخصوصي اعتماد كرده و عطش تصديگري را در خود خاموش كند، وجود ندارد.

* رییس مجمع واردات محمدصادقجنانصفت جوامع انساني در دنياي امروز در چارچوب جغرافياي خاصي محصور شده و نام كشور بر آنها نهاده شده است. دهها كشور در دنياي امروز حاضرند و با وجود همه تفاوتهايي كه به لحاظ تفاوتدررنگپوست،زبان،آدابوسنتها،دين و مذهب، كوچكي و بزرگي سرزمين با هم دارند اما در يك چيز مشتركند؛ همه كشورها اعم از داراوندار،بزرگوكوچك،آسياييياآفريقايي،مسلمانيامسيحيو...ميخواهند وضعماديشاننسبتبهديروزبهترودرسطحيباالترباشد.اگردردنيااكسيري وجود داشت كه ميتوانست در هر لحظه از زمان نيازهاي تعريفشده امروز اين جوامعانسانيرافراهمكندبهدليلذاتزيادهخواهبشربازهممنابعكافيدراختيار نداشت. در دنياي پيچيده، عجيب و در حال شيرازه از هم پاره كردن، رقابت بر سر حفظ بازارهاي ملي و تسخير بازارهاي حريف و با هدف افزودن بر درآمد و ثروت سرانه حرف اول را ميزند. هيچ دو جامعه انساني را نميتوان پيدا كرد كه در اين رقابت نفسگير بخواهند يا بتوانند منافع مردم خود را به نفع مردم ديگري حتي براي دوره كوتاهمدت قرباني كنند. در اين رقابت سخت چند نكته را بايد در كانون توجه قرار دهيم؛ نخست آنكه منابع موجود جهان براي آرام و راضي نگه داشتن انسان به طور بالفعل كفايت ندارد و به قول اقتصاددانان امكانات محدود است. به همين دليل است كه براي افزودن سهم بيشتر يك ملت دستكم با فضاي ذهني موجودشهروندانجهانيبايدازرفاهيككشورديگركاستمگراينكهواردفضاي برد- برد ذهني و عيني شويم. نكته دوم اين است كه در اين رقابت براي افزايش رفاه مادي كشورها و جوامعي به هر دليل تاريخي، ذهني و عيني از كشورهاي ديگري سبقت گرفتهاند و با شاخص درآمد سرانه يا توليد سرانه با فاصلهاي دور بر پلههاي باالتر ايستادهاند. نكته سوم و از همه مهمتر اين است كه در دنياي امروز هيچ كشوري و جامعهاي نميخواهد به كشور و جامعه ديگر امتياز رايگان دهد و صبر كند تا همه كشورها و جوامع در يك صف و در يك مرتبه قرار گيرند و مسابقه از اول شروع شود. استدالل كشورهاي نيرومندتر اقتصادي اين است كه شهروندانشان براي عبور از گرفتاريها بردبار بودهاند، سختكوشي پيشه كردهاند، نوآوري و ابداع داشتهاند. حامل ارزشهاي كاربردي آزادي و دموكراسي به حساب ميآيند ...و به همين دليل در پلههاي باالتر ايستادهاند. آنچه اكنون ايرانيان بايد بدانند، همان نكته آخر اين نوشته است كه براي رفتن به پلههاي باالتر بايد رقابت نفسگير را تجربه كنيد و در اين رقابت نفسگير ضرورت دارد سازگاري با دنياي امروزرادرسبدمصرفذهنيخودقراردهيد.نهادهايمعتبربينالمللياينروزها با صريحترين شكل ممكن و با عريانترين الفاظ و اصطالحات به جوامع ديگري گويندكهچهالزامهاييرابايددرمعامالتملي-بينالملليدرحوزههايگوناگون بگنجانند. حضور كارشناسان صندوق بينالمللي پول در تهران و تهيه گزارشي از روزگار اقتصاد اين مرز و بوم و توصيههاي سفت و سخت آنها به ايران نشانهاي از همانمعناست.اينكارشناسانباصراحتميگويندبايدمالكيتشركتهايايران كه ميخواهند در بازار جهاني دادوستد كنند، كامال شفاف باشد و معلوم شود كه پشت و پس هر شركتي به لحاظ مالكيت كدام فرد حقيقي يا حقوقي قرار دارد. اين كارشناسان ميگويند بايد معلوم شود كه آيا بانك مركزي ايران و مجموعه بانكهاي ايراني در مسير مبارزه و كور كردن نقاط برجسته زندگي تروريستها قرار دارند يا نه و بايد براي اثبات اين كار برخي الزامهاي سفت و سخت را بپذيرند. مديرانوكارشناسانصندوقبينالملليپولباصراحتميگويندادامهروندفعلي درايجادشغلبرايجوانانايرانيميتواندتهديدآميزباشد.ايندستورهايصريح و اكيد صندوق بينالمللي پول است و ميتوان درباره آنها دو واكنش نشان داد؛ نخست، همه توصيههاي كارشناسانه و الزامآور را دور ريخت و ارتباط موجود و آتي را قطع كرد يا اينكه الزامهاي صندوق بينالمللي پول را پذيرفت و در مسير اجراي آنها گام برداشت و سازگار با تحوالت پيش رفت. صندوق بينالمللي پول و ساير نهادهاي معتبر جهاني در حوزه سياست و اقتصاد زوري براي اجرايي كردن آن ندارند و تنها كاري كه ميكنند، فشار براي طرد و حذف كشورهايي است كه نميخواهند سازگار شوند. خواستههاي صريح و عريان صندوق بينالمللي پول نشانهاي است كه بدانيم دنيا به ايران هيچ امتيازي نخواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.