کاندیداها از چه چیزي سخن نميگویند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه یادداشت hedayati.mohammad@yahoo.com

محمدباقر قاليباف از اشتغالزايي عجيب و غريب آن هم با مدد صنعت پتروشيمي صحبت ميكند در حاليكهبركسيپوشيدهنيستكهصنعتپتروشيمي اساسا فاقد ظرفيت اش//تغالزايي موردنظر است. در اين راستا چند نكته درباره شعارهاي اقتصادي غالبا دستنيافتني كانديداها بيشتر جلب توجه ميكند؛ مورد اول از نوعي مغايرت و حتي تناقض در شعارها ناشي ميشود. از رشد اقتصادي و به تبع آن مداخله دولت و حتي كنترل بر اقتصاد سخن ميگويند. در عي//ن حال دائم از كوچك كردن دولت هم صحبت ميكنند.معلومنيستاهدافمطرحشدهازسويآنها و مداخله بسيار دولت در چه نسبتي با كوچك شدن آن ق//رار دارد در حالي كه اگر برنامههاي آنها محقق شود به معناي دولتيتر شدن بيش از پيش اقتصاد ايران است. از ديگر سو تحقق هر كدام از اين اهداف در اقتصادمعاصروابستهاستبهتحركاقتصاديومهمتر شكلگيريبخشخصوصيقوي؛ضرورتيكهقاليباف وبرخيديگركانديداهاحرفيدربارهآننميزنند.آنها دائمازدولتپرتوانشانصحبتميكنند.صدالبتهاما بدون بخشخصوصي پويا كه در نتيجه فراهم بودن امكان سرمايهگذاري و فعاليت، توان جذب نيروي كار دارد،نميتوانازاشتغالزاييجديصحبتكرد.دراين رهگذر بدون ترديد دولتي موردنياز است كه بسترهاي نهادي الزم براي فعاليت بخشخصوصي را فراهم كند يعنيهممسالهاشتغالوهمكوچكشدندولت)البته ميتوان درباره درستي يا نادرستي ايده كوچك شدن دولت بحث كرد( به تقويت بخشخصوصي وابسته هستند.مسالهديگربهموانعساختاريرشداقتصادي در ايران برميگردد. اكنون فاقد يك بخشخصوصي واقعي- با توجه به اس//تانداردهاي جهاني- هستيم. شكلگيري بخشخصوصي فعال پروسهاي زمانبر اس//ت و پيش از هر چيز وابسته است به اصالحات ساختاري هم اقتصادي و هم تا حد زيادي سياسي. مناسبات غيرشفاف و ناس//الم موجود، انحصارهاي اقتصادي و رانتهاي مختلف، باعث شده است تا نتوان ازتحولجدياقتصاديسخنگفت.بخشخصوصي پانميگيردوبخشهايدولتيهمباناكارآمديواتالف منابع روبهرو هستند. در واقع پيشنياز هرگونه تحول دراقتصادومواردديگريچوناشتغالزاييوهمهديگر شعارها،مرتفعكردناينموانعساختارياستومقابله با اين مناسبات ناسالم و گروههاي ذينفع قدرتمند، واقعيتي كه غالب كانديداها چندان چيزي دربارهاش نميگويند و مشخص نيست آيا اساسا برنامه يا تواني براي مقابله با اين مناسبات دارند يا خير. اقتصاد ايران بدونبرطرفكردناينموانعنهتواناشتغالزاييجدي دارد و نه امكان رسيدن به رشد مطلوب.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.